Sapagka't ang anomang mga bagay na isinulat nang una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pagasa. naisulat noon ay isinulat para sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. upang sa gayon, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating iisipin. } Amen. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman, kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. Such is the case with Romans 15:4. nilang ginawa iyon, at talaga namang dapat nilang gawin. Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. “Makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa kanya. Read Alford's fascinating brief biography and Phil Johnson's related comments. 4 For everything that was written in the past was written to teach us,so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they provide we might have hope. sa ngayon ay pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid roon. Romans 15:4, Romans 15:14. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Romans 15:4 For whatever was written in earlier times was written for our instruction, so that through perseverance and the encouragement of the Scriptures we might have hope. 16 Mangagkaisa kayo ng pagiisip. Makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya.”. 2 Sapagka't kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri; datapuwa't hindi sa Dios. Inaasahan ko ring ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon. Dahil ang mga Hentil ay nakabahagi sa mga pagpapalang espirituwal ng mga Judio, marapat lamang na bahaginan nila ang mga Judio sa pamamagitan ng mga pagpapalang materyal. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). 3 For even Christ pleased not himself; but, as it is written, The reproaches of them that reproached thee fell on me. 4 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. Romans 1:10 New International Version (NIV). It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. Genitive case of the two words in Romans 15:4 used to describe God who uses the Scriptures to reveal himself to us. 2 Let every one of us please his neighbour for his good to edification. 443 There is a difference of opinion as to the unity contemplated here, whether it be that of sentiment or of feeling. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . Ipinapangaral ko sa kanila ang Magandang Balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugud-lugod sa kanya, dahil sila ay ginawang banal na ng Espiritu Santo. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Kabanata 8 . 15 Sapagka't ang kautusan ay gumagawa ng galit; datapuwa't kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalangsang. Kaya't sa mga gawaing patungkol sa Diyos, ang aking ipinagmamalaki ay si Cristo Jesus. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan. 17 Huwag kayong mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama. Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya. ). Wala akong pinapangahasang ipagmalaki kundi ang ginawa ni Cristo upang maakit ang mga Hentil na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ko, sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa. Jump to. Huwag ninyong ilagak ang inyong pagiisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 15 Makigalak kayo sa nangagagalak; makiiyak kayo sa nagsisiiyak. upang ang mga Hentil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. Romans 15:4 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Romans 15:4, NIV: "For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they provide we might have hope." Romans 15 is the fifteenth chapter of the Epistle to the Romans in the New Testament of the Christian Bible.It is authored by Paul the Apostle, while he was in Corinth in the mid 50s CE, with the help of an amanuensis (secretary), Tertius, who adds his own greeting in Romans 16:22. 12:9; 2 Mcb. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Romans 15:1 We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves. Romans 15 The Example of Christ. (You can do that anytime with our language chooser button ). English-Tagalog Bible. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Romans 15:3 For even Christ pleased not himself; but, as it is written, The reproaches of them that reproached thee fell on me.