3 At umahon si Jesus sa bundok, at doo'y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad. Conversion and Transformation / June, Rule and Life of the Brothers and Sisters of the Third Order Regular of St. Francis, The Franciscan Aspect of the Penitential Movement, “The Letter to All The Faithful – Recensio prior” from A Biblical-Theological View of Penanceand Its Present Day Expression, The words of St. Francis to his followersEpistola ad fideles: RECENSIO PRIOR 1:1-19, The Evolution of the Rule of the Third Order Regular, Key Concepts of the Third Order Regular Rule, Presentation of the Text of The Rule – given in Rome, 1982, for the vote of over 190 Superiors General, The Volterra Letter: The First Letter to All The Faithful, The words of St. Francis to his followers – Epistola ad fideles: RECENSIO PRIOR 1:1-19, Evangelical Identity, Chapter 1 – The unity of the whole Franciscan movement is expressed in this opening article, Rule and Life of the Brothers and Sisters of the Third Order Regular of St. Francis – ORIGINAL COMMENTARY. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. 16At nang kinahapunan, ay nagsilusong ang kaniyang mga alagad sa dagat; 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. ano ang ginagawa mo? Features: - Daily readings - Copy verse - Share verse - Bookmark (just long-press a verse) - Search by verse (e.g. 64Datapuwa't may ilan sa inyong hindi nagsisisampalataya. 3 Sumagot si Jesus at sa … John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16 teaches us that anyone who believes in Jesus Christ, God’s Son, will be saved. 53Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Maliban nang inyong kanin ang laman ng Anak ng tao at inumin ang kaniyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. In the last verse was implied the law that like is produced from like, since the pure and spiritual members of God’s kingdom must be born of water and spirit. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. 28Sinabi nga nila sa kaniya, Ano ang kinakailangan naming gawin, upang aming magawa ang mga gawa ng Dios? 14:3; Mc. 7 58Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit: hindi gaya ng mga magulang na nagsikain, at nangamatay; ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailan man. 46Hindi sa ang sinoma'y nakakita sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Dios, siya ang nakakita sa Ama. 26Sinagot sila ni Jesus at sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay, at kayo'y nangabusog. 62Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una? John 3:6, ESV: "That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit." John 3:16 tells us of the love God has for us and the extent of that love—so great that He sacrificed His only Son on our behalf. Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? Made by ComPraise Media Ministry Copyrights to the movie of ''The Bridge'' …” Rom. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. Friday, 6 December 2019 John 3:16 Bookmark (Tagalog) Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay dumuon din kayo. More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. John 3:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 3:6, NIV: "Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit." 49Nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang, at sila'y nangamatay. paano ngang sinasabi niya, Ako'y bumabang galing sa langit? Verse 3:3. 6: Sinabi ni Jesus sa kaniya: Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Does God close his ears to our misguided requests? Walang sinumang makapupunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. 55Sapagka't ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. 31Nagsikain ang aming mga magulang ng mana sa ilang; gaya ng nasusulat, Tinapay na galing sa langit ang sa kanila'y kaniyang ipinakain. 54Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. 34Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. 56Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako'y sa kaniya. Explaining the Inner Meaning of John 3 Verses 3:1, 2. 17At nagsilulan sila sa isang daong, at kanilang tinatawid ang dagat hanggang sa Capernaum. 22Nang kinabukasan ay nakita ng karamihang nakatayo sa kabilang ibayo ng dagat na doo'y walang ibang daong, kundi isa, at hindi lumulan sa daong si Jesus na kasama ng kaniyang mga alagad, kundi ang kaniyang mga alagad lamang ang nagsipaglayag 69At kami'y nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang Banal ng Dios. 68Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? But this seems hardly according to St. John’s practice, who uses ὁρᾷν either of bodily sight (John 1:18, 1 John 1:1, &c., &c.),—or of an intuitive immediate vision of divine things, such as Christ has of the Father and heavenly things (John 3:11; John 3:32; John 6:46; John 8:38),—or of … “Christ died for our sins. 30Sinabi nga nila sa kaniya, Ano nga ang inyong ginagawa na pinakatanda, upang aming makita, at sampalatayanan ka namin? 3: Kung ako ay pumaroon at maipaghanda kayo ng isang dako, ako ay babalik. 6 That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit. 18At lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip. Datapuwa't ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios. 5. John 3:6. 1:3-8 Titus 3:3-8 118. 15Nang mapaghalata nga ni Jesus na sila'y magsisilapit at siya'y agawin, upang siya'y gawing hari, ay muling nagbalik sa bundok na nagiisa. John 3:6, KJV: "That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit." 32Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit; kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Judah was going through times of revival and times of rebellion. 7 Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again. The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. 61Datapuwa't pagkaalam ni Jesus sa kaniyang sarili na nagbubulongbulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito, sa kanila'y sinabi, Ito baga'y nakapagpapatisod sa inyo? 67Sinabi nga ni Jesus sa labingdalawa, Ibig baga ninyong magsialis din naman? 25At nang siya'y kanilang masumpungan sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanila, Rabi, kailan ka dumating dito? 4. 36Datapuwa't sinabi ko sa inyo, na nakita ninyo ako, at gayon ma'y hindi kayo nagsisampalataya. 63Ang espiritu nga ang bumubuhay; sa laman ay walang anomang pinakikinabang: ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, at pawang buhay. Here this law is expressly stated. - John 3:16-17 Jesus: The Soul Winner - John 4:1-30 Experiencing God Through Personal Worship - John 4:20-24 A Glimpse Of Pure Faith - John 4:23-30 Jesus: The Great Physician - John 5:1-9 On The Porch With Jesus - John 5:1-9 When A Little Becomes A Lot - John 6:5-13 Jesus: The Bread Of Life - John 6:22-35 Not Everyone Walks Away - John 6:60-71 48Ako ang tinapay ng kabuhayan. 47Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. John 6:37 …All that the Father gives Me John 6:44 …“No one can come to Me unless the Father who sent Me draws him, and I will raise him up at the last day. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 70Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga hinirang ko kayong labingdalawa, at ang isa sa inyo ay diablo? 57Kung paanong sinugo ako ng Amang buhay, at ako'y nabubuhay dahil sa Ama; gayon din naman ang kumakain sa akin, siya nama'y mabubuhay dahil sa akin. 43Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Huwag kayong mangagbulongbulungan. 24Nang makita nga ng karamihan na wala roon si Jesus, ni ang kaniyang mga alagad man, ay nagsilulan sila sa mga daong, at nagsidating sa Capernaum, na hinahanap si Jesus. 59Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang siya'y nagtuturo sa Capernaum. ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Jesus said, “I am the way, and the truth, and the life; no one comes to the Father, but through Me” (John 14:6). That which hath been born of the flesh is flesh, and that which hath been born of the Spirit is spirit. This is the third Book of John (in Tagalog audio). Jesus is the only way to God. 2 At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. To whom it is taught, that man cannot attain any perception of heavenly good and truth, except by regeneration. 71Tinukoy nga niya si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagka't siya ang sa kaniya'y magkakanulo, palibhasa'y isa sa labingdalawa. … He was buried. This text is in the public domain in the US because it was published prior to 1923. 21Malugod nga nilang tinanggap siya sa daong: at pagdaka'y dumating ang daong sa lupang kanilang tinutumpa. Rom. 3 We know that we have come to know him if we keep his commands. 5 But if anyone obeys his word, love for God is truly made complete in them. Juan 3:16. The Lord's Prayer and other scriptures may be included.. To search for country, language or any word: press [control F] on your keyboard. 60Marami nga sa kaniyang mga alagad, nang kanilang marinig ito, ay nangagsabi, Matigas ang pananalitang ito; sino ang makaririnig noon? 35Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan: ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan ma'y hindi mauuhaw. Sapagka't talastas na ni Jesus buhat pa nang una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya, at kung sino ang sa kaniya'y magkakanulo. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At madilim na nga, at hindi dumarating sa kanila si Jesus. … He was raised on the third day, according to the Scriptures” (1 Corinthians 15:3-4). Peace be with you! 3:10-12 …no one who seeks God. 51Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit: kung ang sinoman ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailan man: oo at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman, sa ikabubuhay ng sanglibutan. 26 Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, “Guro, naaalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan, na inyong pinatotohanan? Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. 24 Hindi # Mt. Download the holy Bible in Tagalog on your phone! Juan 3:16-18 RTPV05. That some in the perverted church, in consequence of the miracles which the Lord worked, seek conjunction with him, and acknowledge his doctrine to be divine. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 25 Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Judio tungkol sa rituwal ng paglilinis.