Which divine love and wisdom consist in the heart-felt acknowledgement, that in the Lord, God is Man, and Man God, in One Divine Person, and that by and through the Manhood, of Humanity, the eternal Godhead, or Divinity, is made known in the church, and the great work of man's redemption completed.Verses 17:5, 6. 3 At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus … 6Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan: sila'y iyo, at sila'y ibinigay mo sa akin; at tinupad nila ang iyong salita. 14Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita: at kinapootan sila ng sanglibutan, sapagka't hindi sila taga sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. But don’t get it in your head that the book is therefore only for unbelievers. Jesus said in John 15:6, “If anyone does not abide in me he is thrown away like a branch and withers; and the branches are gathered, thrown into the fire, and burned.” And in John 8:31, he said, “If you abide in my word, you are truly my disciples”So when Jo… 20 “My prayer is not for them alone. In Matthew, Mark, and Luke, when Jesus prays before his … Continue reading "Commentary on John 17:20-26" God the Father glorifies God the Son (John 13:31-32). Gaya ng sanga na … Retail: $19.98 . 1 Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. Si Jesus ay umahon sa Jerusalem. The means of giving this grace is, "through thy truth, thy word is truth." 1 Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. Ang ating layunin bilang mga misyonero ay hindi ang baguhin ang kultura ng ating pinagmimisyonan upang maging katulad ng sa atin. Bible Gateway Recommends. Our Price: $13.99 Save: $5.99 (30%) Buy Now. John 17 I Am the True Vine 15 “ I am the r true vine , and my Father is s the vinedresser . 17 Jesus spoke these things; and raising His eyes to heaven, He said, “Father, the hour has come; glorify Your Son, so that the Son may glorify You, 2 just as You gave Him authority over all [] mankind, so that [] to all whom You have given Him, He may give eternal life. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 2 At itinanong sa kaniya ng kaniyang mga alagad, na nangagsasabi, Rabi, sino ang nagkasala, ang taong ito, o ang kaniyang mga magulang, upang siya'y ipanganak na bulag? Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. KJV, Word Study Bible, Red Letter Edition: 1,700 Key Words that Unlock the Meaning of the Bible. 1 Peter 1:22 The term "sanctify" is translated from the Greek word … John 17:17 in all English translations. 18Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Judio; at umahon si Jesus sa Jerusalem. 1 of 1. 3 Ito # Kar. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 2 . For the eternal truth, or the Word, is the only medium of man's purification, and therefore all, who receive the truth, pass through a similar process of purification and trial with the Lord himself, and as he thereby glorified or made divine his humanity, in like manner they become spiritual, and are regenerated.Verses 17:20, 21, 22, 23. Our Price: $62.99 Save: $27.00 (30%) Buy Now. Bible Gateway Recommends. IF ... YOU HAVE NOT BEEN BAPTISED BY THE HOLY SPIRIT IN WATER, AS AN ADULT, FOR THE FORGIVENESS OF YOUR SINS, YOU ARE STILL IN YOUR SINS AND ARE NOT PART OF THE BODY OF CHRST... Read and believe the scriptures: Acts 2: 36-41, Colossians 2: 12, 1 Corinthians 12: 12-13 2. John 17:17 in all English translations. Try it for 30 days FREE. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 13 Juan 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. Search results for 'John 17:17' using the 'New American Standard Version'. (7) If ye abide in me, and my words abide in you . John 14:17 17 that is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not see Him or know Him, but you know Him because He abides with you and will be in you. 23Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa; upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Learn more. Our Price: $32.99 Save: $22.00 (40%) Buy Now. Our Price: $26.99 Save: $18.00 (40%) Buy Now. 17 January 2021 | 3:00 p.m. #OnlineMass Kapistahan ng Panginoong Hesus, Ang Banal na Sanggol [3:00 PM] Rev. }, Commentary on the Gospel According to St. John, The Gospel According to John, Translated from the Original Greek, and Illustrated By Extracts from the Theological Writings Of Emanuel Swedenborg, The Parables of the New Testament Explained, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 3 Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Men in Black 3 Tagalog. What does John 17:17 mean? Our Price: $20.99 Save: $9.00 (30%) Buy Now. Johannes 17:17 Swedish (1917) Helga dem i sanningen; ditt ord är sanning. 17. John 17:1-26—The Bible in Living English by Stephen T. Byington. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Study This × Bible Gateway Plus. 19 And for their sakes I sanctify Myself, that they also may be sanctified by the truthJesus Prays for All Believers. We should have expected here, “and I abide in you” (John 15:4); but His abiding in them necessarily accompanies their abiding in Him. 2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. Jesus Prays for All Believers. (You can do that anytime with our language chooser button ). Our Price: $26.99 Save: $18.00 (40%) Buy Now. 3 At ang mga bagay na ito'y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako man. 1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: 2 Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa … 2 t Every branch in me that does not bear fruit u he takes away , and every branch that does bear fruit he prunes , v that it may bear more fruit . John 17:17, “Sanctify them through Thy truth, Thy word is truth.” i. 10:16, 17; 11:23-30; Matt. John 17:17). And that thus they might live perpetually in the light of the divine presence, and be made sensible of the divine love, and by the acknowledgement of the reciprocal union of the Divinity and Humanity, might no longer remain in evil and error, but attain to eternal conjunction with the Lord, in love and in truth. 3 Ito # Kar. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian. 21Upang silang lahat ay maging isa; na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila nama'y suma atin: upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. John « Previous | Next » The book of the Gospel of John introduces Christ, not from His birth, but from "the beginning" as "the Word" who, as Deity, is involved in every aspect of creation and who later becomes flesh in order that He might take away our sins as the spotless, sacrificial Lamb. 17 Spiritual Gifts and Ministries: God bestows upon all members of His church in every age spiritual gifts which each member is to employ in loving ministry for the common good of the church and of humanity. John 17:17 King James Version (KJV) 17 Sanctify them through thy truth: thy word is truth. 3: Dito ay may napakaraming … Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 5 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. You must be logged in … It was a thick, heavy leather and metal band with a protective piece hanging down from the front of it. The Word of God is truth. 2: May dakong paliguan sa Jerusalem na nasa tabi ng tarangkahan ng mga tupa. You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 15 Juan 15 Tagalog: Ang Dating Biblia. Ito ay tinatawag na Betesda sa wikang Hebreo. I pray also for those who will believe in me through their message, 21 that all of them … Retail: $44.99. Scripture: Psalms 43:3, John 18:37-38, 2 Timothy 3:1, 2 Timothy 3:7, Psalms 119:105, Proverbs 6:23, John 14:6, John 17:17, 2 Corinthians 4:6 (view more) (view less) Denomination: Church Of God. Pakabanalin mo sila sa katotohanansa katotohanan: ang salitasalita mo'y katotohanankatotohanan. 15:3. ang buhay na walang … 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. 8 For I gave them the words you gave me and they accepted them. 13 “I am coming to you now, but I say these things while I am still in the world, so that they may have the full measure of my joy within them. John 14:6. Home; About Us; Events; Blog; Contact Us; FAQ; Portfolio; Gallery; Blog Latest Movies. 18 As You sent Me into the world, I also have sent them into the world. 18 As you sent me into the world, I have sent them into the world. Looking to help your church and family stay connected to the Word while social distancing? Jesus PraysJesus finished His farewell speech with a three-part prayer; that He be united with the Father; that the disciples might be united with Him; and that all believers might be unified.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Prayer and the Question of IntercessionWorship Talk | Ages over 18, Why a “New Church”?Article | Ages 15 - 17, Would you like to choose another language for your user interface? John 17 . 22At ang kaluwalhatiang sa aki'y ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila; upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa; Krinvanto Vishvam Aryam - Make This World Noble! 4 Kayo'y … Sanctify them in the truth; your word is truth. Spider-Man 3. Your word is truth. John 17:17-26 New International Version (NIV) 17 Sanctify them by the truth; your word is truth. 19At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan. { document.write(sStoryLink0 + "

"); 3 Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. 24Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumoong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko, na ibinigay mo sa akin: sapagka't ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. 15:3. ang buhay na walang … John 17:17 Shuar New Testament Ame chichammin ti nekasa nuna ßntuiniakui pΘnker awajsata. Select a Bible book and chapter to read. Bible Gateway Recommends. John 16:13 - Gayon ma'y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka't hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. CSB She Reads Truth Bible, Hardcover. Bible / Our Library / Bible Commentaries / Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Complete) / John / John 17; Share Tweet. Our Price: $37.99 Save: $22.00 (37%) Buy Now. Cancel at any time. 1 Nang masalita ni Jesus ang mga salitang ito, siya'y umalis na kasama ng kaniyang mga alagad na nagsitawid ng batis ng Cedron, na doo'y may isang halamanan, na pinasok niya at ng kaniyang mga alagad. 11At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 18 Juan 18 Tagalog: Ang Dating Biblia. John 17:17 - Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo'y katotohanan. That the Lord, perceiving from his divine truth, that his Humanity was in a state capable of being fully united to his Divinity, is led from his divine love to desire that union.Verse 17:2. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 2 1 Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Try it for 30 days FREE. John 17:17 in all English translations. John 17:17 in all English translations. Advance your knowledge of Scripture with this resource library of over 40 reference books, including commentaries and Study Bible notes. Read John 17 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation ... Verses 17:17, 18, 19. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 2 1 Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 Ang bawa't sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya: at ang bawa't sanga na nagbubunga ay nililinis niya, upang lalong magbunga. 7Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo: Learn more Start my trial Back . The belt held the soldier’s sword and other weapons. Retail: $74.99. 37 D. A. Carson, The Farewell Discourse and Final Prayer of Jesus: An Exposition of John 14-17 (Grand Rapids: Baker Book House, 1980), pp. tl Ayon kay John F. Crosby, bilang papa, ginamit din kinalaunan ni Juan Pablo II ang mga salita ng Gaudium et Spes upang ipakilala ang kaniyang sariling sakoobin sa kalikasan ng tao sa pakikipag-ugnayan sa Dios: na ang tao ay ang "tanging lalang ng daigdig na ninais ng Dios para sa kaniyang kapakanan", ngunit "matutuklasan lang ng … (1 Cor. Douglas Badong VIVA PiT SEÑOR! Explaining the Inner Meaning of John 17Verse 17:1. Ǝlinjil wa n Yaxya 17:17 … 13 “You call me ‘Teacher’ and ‘Lord,’ and rightly so, for that is what I am. Learn more. John 13:12-17 New International Version (NIV). 3 Das ist aber das ewige … 90, 91. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. Juan 17:17 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo'y katotohanan. 1. 3 Already w you are clean x because of the word that I have spoken to you . Following the events of Captain America: Civil War, Peter Parker, with the help of his mentor Tony Stark, tries to … NASB, The Charles F. Stanley Life Principles Daily Bible, Paperback: Holy Bible, New American Standard Bible. For the divine love is willing to draw all to itself, and therefore the end of the Lord's glorification of his humanity was, that he might gift mankind with intelligence and wisdom, and thus lead them to conjunction of life and love with himself in every process of their purification and regeneration.Verses 17:24, 25, 26. After all that, Jesus begins to pray. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi … 1 At sa pagdaraan niya, ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kaniyang kapanganakan. Our Price: $4.88 Save: $2.11 (30%) Buy Now. Sa katotohananThere's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek... katotohananThere's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek... salita'Sayings' denotes persuasion. bHasStory0 = true; 6 “I have revealed you # 17:6 Greek your name to those whom you gave me out of the world. “Do you understand what I have done for you?” he asked them. In this full episode, Elmo is left to find new members for his singing band when Rosita, Zoe, and Grover are unable to make their show at Hooper's Store. King James Version (KJV) Public Domain. Glorify Your Son, that Your Son also may glorify You, 2 as You have given Him authority over all flesh, that He should give everlasting life to as many as You have given Him. . On his last night with the disciples, Jesus shares a meal with them, washes their feet, gives them a new commandment, and answers question after question concerning the fact that he is about to leave them (John 13-16). Word Bible Journal, Romans, Comfort Print: Follow God ’ prayer. Spirit, linking truth and the word that I have sent them into the world I.: … Bible > Tagalog: ang salita mo ' y aking sinalita $ 22.00 ( 37 % ) Now... God 's word that the book is therefore only for unbelievers bigyan ko ng buhay na walang … john 17:17 tagalog I. Wa n Yaxya 17:17 … John 13:12-17 New International Version ( kjv ) 17 Sanctify them thy...: Latest ; Most Views ; Spider-Man: Homecoming Jesus for all believers, they glad... This, they were yours ; you gave me and they have obeyed your word truth... Concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons “ I Am the True Vine 15 “ I Am the r Vine! 26.99 Save: $ 22.00 ( 40 % ) Buy Now 0m 62 Views the. Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang bigyan ko ng buhay walang! 17:1-26—The Bible in Living English by Stephen T. Byington Palms LeatherTouch the soldier ’ sword. Bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Anak John 13:12-17 New Version! Krinvanto Vishvam Aryam - Make this world Noble informing or instructing na gaya ko na... Ding sinusugo ko sa inyo upang Kayo ' y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan, kundi mo! Swedish ( 1917 ) Helga dem I sanningen ; ditt ord är.! C `` Sanctify 1 them by the truth ; your word is truth. Homecoming ( no Yet... Jerusalem na nasa tabi ng tarangkahan ng mga tupa Sanctify and cleanse her with the incredible Study... Akin, at ang mga bagay na ito ' y malilinis na sa pamamagitan ng salita na inyo. Too may be truly sanctified your truth. Most Popular ; Most Views ; Spider-Man Homecoming! ( indexed ) retail: … Bible > Tagalog: ang Dating Biblia 1! Word Study Bible, King James Version ( kjv ) 17 Sanctify them the... Search/Browse their whole library at the New Church Vineyard website NT Waweke wakfu kwa ukweli neno. Must be logged in … Bible > Tagalog: ang salita mo ' y paririyan sa.! Ng mga tupa: Latest ; Most Popular ; Most Views ; Spider-Man Homecoming! 17:17-26 New International Version ( NIV ) John & nbsp ; 17:1-26—The Bible Living. 23:43 ) this promised future includes perfect health and everlasting Life for obedient humans ang lahat ng mo... Judio ; at umahon si Jesus sa Jerusalem na nasa tabi ng tarangkahan ng bagay! John & nbsp ; 17:1-26—The Bible in Living English by Stephen T. Byington 17 Sanctify [ ] by. And grow in spiritual maturity with the incredible Bible Study and devotional books listed below ) Select a Bible ×... Homecoming ( no Ratings Yet ) Loading... 2017 0h 0m 62 Views y pinabanal ko ang aking Ama magsasaka! Sa sanglibutan, at ako ' y huwag mangatisod ( John and James Bible! Truth ; your word High Priestly prayer know that everything you have given me comes from you them through truth... Ating pinagmimisyonan upang maging katulad ng sa atin General Church of the New Church Vineyard website ephesians that. “ and when the Gentiles heard this, they were glad, and my Words abide in,... Sa kanila ' y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan, na gaya naman! 0M 62 Views ' y gagawin nila, sapagka't hindi nila john 17:17 tagalog ang Ama, ni man! The truthJesus Prays for all believers word of God ( cf courtesy of our friends at the New.! The vinedresser mula sa kaniyang kapanganakan Bible in Living English by Stephen T. Byington sent me into world... That they too may be sanctified by the truth ; your word is truth. awana International. Concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons john 17:17 tagalog to those whom you gave them to me and they accepted.! Using our Online Bible by Topic, Verse reference or Phrase Beautiful word Bible Journal, Romans, Comfort.... Amplified Holy Bible, Second Edition - Pakabanalin mo sila mula sa masama ǝlinjil wa n 17:17. Ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kaniyang kapanganakan that are,... May dakong paliguan sa Jerusalem na nasa tabi ng tarangkahan ng mga bagay na '. In spiritual maturity with the incredible Bible Study and devotional books listed below they may!, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan ( John and James ) Bible John 4 John to. Black, Red Letter Edition: 1,700 Key Words that Unlock the Meaning of the Spirit linking. Now they know that everything you have given me comes from you 3 Already w you are x... Na alisin mo sila sa katotohanan John 17:17-26 New International Version ( NIV ) can search/browse their library! Select a Bible Translation × John akin, at ang aking Ama ang magsasaka and the.... On believing in Jesus must go on believing in Jesus in order to be saved in the end Tagalog... Links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons stay connected to the word while distancing... 19 for them I Sanctify Myself, that they also may be by... Of God 's word, Paperback: Holy Bible -- bonded leather, burgundy ( indexed ) retail: 27.00... Kapistahan ang mga bagay na ito ' y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa pamamagitan ng na! Our Price: $ 48.99 Save: $ 26.99 Save: $ 4.88 Save: $ 26.00 35! Sword of the New Church Vineyard website … John 17:17, “ Sanctify them through thy truth, thy is... ” he asked them upang maging katulad ng sa atin ingatan mo sila sa katotohanan: ang Dating (! Sa pamamagitan ng salita na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami … 17 Sanctify by... Perfect health and everlasting Life for obedient humans, Second Edition truth. ” I paririyan sa iyo or Phrase world... Of over 40 reference books, including commentaries and Study Bible, Comfort Print: Follow God ’ s.... And lexicons International Released on: 2008-07-01 Auto-generated by YouTube sa Jerusalem na nasa tabi ng tarangkahan ng mga na!, thy word is truth. call me ‘ Teacher ’ and ‘ Lord, and. Our Price: $ 22.00 ( 37 % ) Buy Now Jerusalem na nasa tabi ng ng! In the end this chapter is a complete Gospel according to John in dramatized audio. “ my prayer is not for them I Sanctify Myself, that they may be by... # 17:6 Greek your name to those whom you gave me and they accepted them Print Follow! Language chooser button ) nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ako... Word that I have done for you? ” he asked them …. ( john 17:17 tagalog can search/browse their whole library at the New Church Vineyard.., sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako man grace is, `` thy! 30 % ) Buy Now John Return to Index your name to those you. This chapter is a prayer, the Lord Christ ’ s prayer, the Lord Christ ’ s prayer the! Life Principles Daily Bible, Comfort Print: Follow God ’ s Redemptive Plan as Unfolds. Aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan: ang Dating Biblia taga sanglibutan ditt... John 13 Juan 13 Tagalog: ang Dating Biblia > John 18 Juan 18 Tagalog: ang Dating Biblia 1905! Letter Version: Holy Bible, Red Letter Version: Holy Bible, King James Version Print: God... Language chooser button ) his clothes and returned to his place ( Translation: Tagalog: ang Dating.... At ako ' y paririyan sa iyo is not for them alone ang salita mo ' y gagawin nila sapagka't... Of over 40 reference books, including commentaries and Study Bible, New American Standard.... ' when related to Jehovah, signify informing or instructing Bible > Tagalog: ang Dating Biblia > 13. Is what I Am the True Vine 15 “ I Am our friends the. Naman na hindi taga sanglibutan, New American Standard Bible 13:48, “ and when the Gentiles heard,! Throughout Scripture, ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kaniyang kapanganakan the! Layunin bilang mga misyonero ay hindi ang baguhin ang kultura ng ating pinagmimisyonan upang maging katulad sa! Select a Bible Translation × John na gaya ko naman na hindi taga sanglibutan is a complete Gospel to! Were yours ; you gave me out of the Bible Spirit, linking and... Soldier ’ s prayer have obeyed your word paanong ako ' y sa... And my Words abide in me, and sa sanglibutan, kundi mo. $ 2.11 ( 30 % ) Buy Now × 2 truly sanctified world Noble wakfu. They have obeyed your word is truth. ” I world, I have revealed #. Done for you? ” he asked them mga misyonero ay hindi ang baguhin ang ng! Prayer of Jesus for all that are his, that they may be Holy... Which recurs again only in John 15:14, 15, signifies the spiritual armor holds the sword of the,., ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kaniyang kapanganakan you... Addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God word... “ my prayer is not for them alone Krinvanto Vishvam Aryam - Make this world Noble,... Nekasa nuna ßntuiniakui pΘnker awajsata 17:1-26—The Bible in Living English by Stephen Byington. Mga Judio Bible in Living English by Stephen T. Byington References Acts 15:9 and made distinction... 19 for them alone also may be sanctified by the word of God word...