12:19 Huwag kayong mangaghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Dios: sapagka't nasusulat, Akin ang paghihiganti; ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. 16:4 Na ipinain ang kanilang mga leeg dahil sa aking buhay; na sa kanila'y hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi naman ang lahat ng mga iglesia ng mga Gentil: 16:5 At batiin ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Un Roman D'amitié: 1,29€ 2: Rescuing Aimee (Delta Force Heroes, Band 10) 8,39€ 3: Double Jeopardy (English Edition) 3,63€ 4: Anti Anxiety - Writing Prompt Journal: Focus deep within you, ask yourself questions to draw out your inner positive mind, and enjoy a happier: 6,30€ 5: Gotcha - Ein irrer Typ! 14:3 Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain; at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain: sapagka't siya'y tinanggap ng Dios. ang kaparusahan sa mga gayon ay matuwid. NIV: New International Version . 15:24 Pagparoon ko sa Espana ay paririyan ako (sapagka't inaasahan kong makikita ko kayo sa aking paglalakbay, at ako'y sasamahan ninyo patungo doon, pagkatapos na magkamit ng kaunting kasiyahan sa pakikisama sa inyo). Mali nga lamang ang kanilang naging batayan. 16:20 At si Satanas ay dudurugin ng Dios ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. 4:3 Sapagka't ano ang sinasabi ng kasulatan? 6:21 Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na ngayo'y ikinahihiya ninyo? Liko baga ang Dios na dumadalaw na may poot? 10:1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. 11:9 At sinasabi ni David, Ang kanilang dulang nawa'y maging isang silo, at isang panghuli, At isang katitisuran, at isang kabayaran sa kanila: 11:10 Manganglabo nawa ang kanilang mga mata, upang sila'y huwag mangakakita, At laging baluktutin mo nawa ang kanilang gulugod. 12:20 Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo; kung siya'y mauhaw, painumin mo: sapagka't sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kaniyang ulo. 8:28 At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. Perhaps one of the most beautiful, yet simple, universal declarations of the good news of the gospel of grace, is found in the book of Joel.. that whoever will call on the name of the Lord, will be delivered. 15:26 Sapagka't minagaling ng Macedonia at ng Acaya na gumawa ng isang ambagang laan sa mga dukha sa mga banal na nasa Jerusalem. 12:15 Makigalak kayo sa nangagagalak; makiiyak kayo sa nagsisiiyak. Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa kanya? God told Israel that the command was already in their mouths and hearts. Sapagkat si Cristo ang kaganapan ng Kautusan, upang mapawalang-sala ang sinumang sumasampalataya sa kanya. 14:11 Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay magpapahayag sa Dios. Mapalad ang hindi humahatol sa kaniyang sarili sa bagay na kaniyang sinasangayunan. 14:12 Kaya nga ang bawa't isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili. He begins here at Romans 3:20 because he wants to start the published volumes at what he calls the “heart” of Romans. John Piper Sep 30, 2001 130 Shares Sermon. 11:2 Hindi itinakuwil ng Dios ang kaniyang bayan na nang una pa'y kinilala niya. Huwag mong ipamahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo. And how can they hear without someone preaching to them?" Na ang mga Gentil, na hindi nangagsisisunod sa katuwiran, ay nagkamit ng katuwiran, sa makatuwid baga'y ng katuwiran sa pananampalataya: 9:31 Datapuwa't ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katuwiran, ay hindi umabot sa kautusang iyan. The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. Romans 10:14 But how can people call for help if they don't know who to trust? 1:16 Sapagka't hindi ko ikinahihiya ang evangelio: sapagka't siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawa't sumasampalataya; una'y sa Judio, at gayon din sa Griego. NLT: New Living Translation . Dahil hindi nila kinilala ang katuwirang mula sa Diyos, at nagsisikap silang gumamit ng sarili nilang pamamaraan; hindi sila sumunod sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Bible Language English. Listen Top Shows Blog. 16:13 Batiin ninyo si Rufo na hinirang sa Panginoon, at ang kaniyang ina at akin. 8:5 Sapagka't ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman; datapuwa't ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Jim Davis. Huwag ninyong ilagak ang inyong pagiisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Hindi sa pagtutuli, kundi sa di-pagtutuli: 4:11 At tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli, na isang tatak ng katuwiran ng pananampalataya na nasa kaniya samantalang siya'y nasa di-pagtutuli: upang siya'y maging ama ng lahat ng mga nagsisisampalataya, bagaman sila'y nasa di-pagtutuli, upang ang katuwiran ay maibilang sa kanila; 4:12 At ang ama ng pagtutuli nila na hindi lamang sa pagtutuli, kundi pati naman sa mga nagsisilakad sa mga bakas niyaong pananampalataya ng ating amang si Abraham na nasa kaniya nang siya'y nasa di-pagtutuli. 12:10 Sa pagibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo; sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba; 12:11 Huwag mga tamad sa pagsusumikap; maningas sa espiritu; mapaglingkod sa Panginoon; 12:12 Mangagalak sa pagasa; magmatiisin sa kapighatian; magmatiyagain sa pananalangin; 12:13 Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal; maging mapagpatuloy. May God help each of us to inhale the fragrant vapors of Romans 14, to digest the principles of this magnificent narrative, and thus be willing to divest ourselves of our petty inclinations of self-interest for the ultimate goal of a larger population in heaven. Datapuwa't kung ang sinoma'y walang Espiritu ni Cristo, siya'y hindi sa kaniya. Sep 30, 2001. 10For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation. 2 Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. And how are they to believe in him u of whom they have never heard? He ate them and everything seemed all right, so the mushrooms were prepared and served. 7:22 Sapagka't ako'y nagagalak sa kautusan ng Dios ayon sa pagkataong loob: 7:23 Datapuwa't nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pagiisip, at dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. And how can they know who to trust if they haven't heard of the One who can be trusted? 9:13 Gaya ng nasusulat, Si Jacob ay inibig ko, datapuwa't si Esau ay aking kinapootan. 6:15 Ano nga? 15:8 Sapagka't sinasabi ko na si Cristo ay ginawang ministro ng pagtutuli dahil sa katotohanan ng Dios, upang kaniyang mapagtibay ang mga pangakong ibinigay sa mga magulang. Kabanata 8 . Ang hinahanap ng Israel ay hindi niya kinamtan; datapuwa't ito'y kinamtan ng pagkahirang, at ang mga iba'y pinapagmatigas: 11:8 Ayon sa nasusulat, Binigyan sila ng Dios ng Espiritu ng pagkakatulog, ng mga matang hindi nangakakakita, at ng mga pakinig na hindi nangakakarinig, hanggang sa araw na ito. at paano silang magsisisampalataya sa kaniya na hindi nila napakinggan? 16:11 Batiin ninyo si Herodion na aking kamaganak. 15:15 Nguni't sinulatan ko kayo na may dakilang kalayaan na bilang pagpapaalaala sa inyo, dahil sa biyaya na sa akin ay ibinigay ng Dios. 4:13 Sapagka't hindi sa pamamagitan ng kautusan ginawa ang pangako kay Abraham o sa kaniyang binhi na siyang magmamana ng sanglibutan, kundi sa pamamagitan ng katuwiran ng pananampalataya. 8:31 Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? 3:4 Huwag nawang mangyari: oo, bagkus pa nga ang Dios ay tapat, datapuwa't ang bawa't tao'y sinungaling; gaya ng nasusulat, Upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita, At makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. This is an english - tagalog of KING JAMES VERSION I would like to dedicate this channel to my Father who is now in deep illness. 6:3 O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nangabautismuhan sa kaniyang kamatayan? 12:17 Huwag kayong mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama. Charles Hoffacker. How can I overcome evil with good (Romans 12:21)? 1 Corinthians « Previous | Next » The Corinthian church was plagued by divisions. 13:12 Ang gabi ay totoong malalim, at ang araw ay malapit na: iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman, at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. 11:5 Gayon din nga sa panahong itong kasalukuyan ay may isang nalalabi ayon sa pagkahirang ng biyaya. 2:19 At nagkakatiwala ka na ikaw ay tagaakay ng mga bulag, ilaw ng mga nasa kadiliman. Hindi: kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid batay sa pananampalataya, “Huwag mong sabihin sa iyong sarili, ‘Sino ang aakyat sa langit?’” na para bang nais pababain si Cristo. 5:20 At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan, upang ang pagsuway ay makapanagana; datapuwa't kung saan nanagana ang kasalanan, ay nanaganang lubha ang biyaya: 5:21 Upang, kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katuwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Kapootan ninyo ang masama; makisanib kayo sa mabuti. 10:19 Datapuwa't sinasabi ko, Hindi baga nalalaman ng Israel? (sa makatuwid baga'y upang ibaba si Cristo:), 10:7 O, Sino ang mananaog sa kalalimlaliman? In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Romans 14:10-12. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuripuri sa harapan ng lahat ng mga tao. Ito ay naka study guide format (naka-ayos upang mabilis aralin). I saw a lovely field with not a single blemish on the virgin snow. Romans 10:10 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Romans 10:10, NIV: "For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved." Sapagka't sinasabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? 15:7 Sa ganito'y mangagtanggapan kayo, gaya naman ni Cristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Dios. 5:16 At ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala: sapagka't ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusa, datapuwa't ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikaaaring ganap. 14 How then shall they call on him in whom they have not believed? Siya nawa. 15:14 At ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo mga kapatid ko, na kayo naman ay mangapuspos ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman, na ano pa't makapagpapaalaala naman kayo sa isa't isa. 9:4 Na pawang mga Israelita; na sa kanila ang pagkukupkop, at ang kaluwalhatian, at ang mga tipan, at ang pagbibigay ng kautusan, at ang paglilingkod sa Dios, at ang mga kapangakuan; 9:5 Na sa kanila ang mga magulang, at sa kanila mula ang Cristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Dios na maluwalhati magpakailan man. 10:15 At paano silang magsisipangaral, kung hindi sila nga sinugo? Paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? English-Tagalog Bible. Binabati kayo ni Erasto na ingat-yaman ng bayan, at ng kapatid na si Cuarto. 11:17 Datapuwa't kung ang ilang mga sanga'y nangabali, at ikaw, na isang olibong ligaw ay isinanib ka sa kanila, at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong olibo; 11:18 Huwag kang magpalalo sa mga sanga: datapuwa't kung magpalalo ka, ay hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. 16:24 Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyong lahat. What is a measure of faith (Romans 12:3)? 11:15 Sapagka't kung ang pagkatakuwil sa kanila ay siyang pakikipagkasundo ng sanglibutan, ano kaya ang pagtanggap sa kanila, kundi buhay mula sa mga patay? And how can they believe in him if they have never heard about him? Summing It All Up — Romans 13: 8-10. Sa pamamagitan ng anong kautusan? Study and Exposition of Romans 6:1-14. 1:9 Sapagka't ang Dios ang aking saksi, na siyang pinaglilingkuran ko sa aking espiritu sa evangelio ng kaniyang Anak, na walang patid na aking kayong binabanggit, sa aking mga panalangin. mangagkakasala baga tayo, dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? 2:24 Sapagka't ang pangalan ng Dios ay nalalait ng mga Gentil dahil sa iyo, gaya ng nasusulat. Sapagka't kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Dios, at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo. Romans 13:8-14 A Community Learning To Love. Oct 7, 2001. 16:6 Batiin ninyo si Maria, na lubhang nagpagal sa inyo. Romans 10:14 14 How then will they call on Him in whom they have not believed? Romans 10:14(NASB) Verse Thoughts. 7:21 Kaya nga nasumpungan ko ang isang kautusan na, kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. 16:10 Batiin ninyo si Apeles na subok kay Cristo. and how shall they hear without a preacher? 15:3 Sapagka't si Cristo man ay hindi nagbigay lugod sa kaniyang sarili; kundi gaya ng nasusulat, Ang mga pagalipusta ng mga nagsisialipusta sa iyo, ay nangahulog sa akin. Kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ang aking pagiisip, sa kautusan ng Dios; datapuwa't ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. tayo baga'y lalong mabuti kay sa kanila? 1:28 At palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ang Dios, ibinigay sila ng Dios sa isang mahalay na pagiisip, upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat; 1:29 Nangapuspus sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan; puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapuwa tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan; mga mapagupasala. 8:32 Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? 7:6 Datapuwa't ngayon tayo'y nangaligtas sa kautusan, yamang tayo'y nangamatay doon sa nakatatali sa atin; ano pa't nagsisipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu, at hindi sa karatihan ng sulat. Sapagka't sino ang sumasalangsang sa kaniyang kalooban? 1:24 Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Dios sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanikanilang sarili: 1:25 Sapagka't pinalitan nila ang katotohanan ng Dios ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kay sa Lumalang, na siyang pinupuri magpakailan man. Read verse in The Message Bible 11:33 Oh kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Dios! 13:1 Ang bawa't kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan: sapagka't walang kapangyarihan na hindi mula sa Dios; at ang mga kapangyarihang yao'y hinirang ng Dios. 16:23 Binabati kayo ni Gayo na pinanunuluyanan ko, at ng buong iglesia. 7:4 Gayon din naman, mga kapatid ko, kayo'y nangamatay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Cristo; upang kayo'y makisama sa iba, sa makatuwid baga'y doon sa nabuhay na maguli, upang tayo'y magsipagbunga sa Dios. Read Romans 10:14 in TMBA and NIV using our online parallel Bible. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Cristo. 11:23 At sila naman, kung hindi mangagsisilagi sa di pananampalataya ay mangakakasanib: sapagka't makapangyarihan ang Dios upang sila'y isanib na muli. 6:10 Sapagka't ang kamatayan na ikinamatay niya, ay kaniyang ikinamatay na minsan sa kasalanan: datapuwa't ang buhay na kaniyang ikinabubuhay, ay kaniyang ikinabubuhay sa Dios. Tulad ng nasusulat, “O kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga may dalang Magandang Balita!”, hindi lahat ay tumanggap sa Magandang Balita, gaya ng sinulat ni Isaias, “Panginoon, sino ang naniwala sa aming mensahe?”. 13:3 Sapagka't ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. 3:21 Datapuwa't ngayon bukod sa kautusan ay ipinahahayag ang isang katuwiran ng Dios, na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta; 3:22 Sa makatuwid baga'y ang katuwiran ng Dios sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya; sapagka't walang pagkakaiba; 3:23 Sapagka't ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios; 3:24 Palibhasa'y inaring-ganap na walang bayad ng kaniyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Cristo Jesus: 3:25 Na siyang inilagay ng Dios na maging pangpalubagloob, sa pamamagitan ng pananampalataya, sa kaniyang dugo, upang maipakilala ang kaniyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa nang nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Dios; 3:26 Sa pagpapakilala'y aking sinasabi, ng kaniyang katuwiran sa panahong kasalukuyan, upang siya'y maging ganap at tagaaring-ganap sa may pananampalataya kay Cristo. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. How then … 3:5 Datapuwa't kung ang ating kalikuan ay nagbibigay dilag sa katuwiran ng Dios, ano ang ating sasabihin? 7:20 Datapuwa't kung ang hindi ko ibig, ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. 8:24 Sapagka't tayo'y iniligtas sa pagasa: datapuwa't ang pagasa na nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? What does it mean to put on Christ in Romans 13:14? Comments In Channel. 14:10 Datapuwa't ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? 3:9 Ano nga? 9:2 Na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na karamdaman sa aking puso. 1:17 Sapagka't dito ang katuwiran ng Dios ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya: gaya ng nasusulat, Nguni't ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. sapagka't tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Dios. Living The Transformed Life II — Romans 12: 15-18. 10:5 Sapagka't isinulat ni Moises na ang tao na gumagawa ng katuwirang ayon sa kautusan ay mabubuhay dahil dito. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios. 13:8 Huwag kayong magkautang ng ano pa man sa kanino man, maliban na sa mangagibigan kayo: sapagka't ang umiibig sa kaniyang kapuwa'y nakaganap na ng kautusan. Romans 14 Do Not Pass Judgment on One Another. 7:12 Kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. By The Rev. sapagka't sinasabi natin, Kay Abraham ay ibinilang na katuwiran ang kaniyang pananampalataya. Avenge Not Yourself, Let God Do It! 15:18 Sapagka't hindi ako nangangahas magsalita ng anomang mga bagay, maliban na sa mga ginawa ni Cristo sa pamamagitan ko, sa pagtalima ng mga Gentil, sa salita at sa gawa. Paul writes… Romans 12:19–21 (ESV) 19 Beloved, never avenge yourselves, but leave it to… 9:26 At mangyayari, na sa dakong pinagsabihan sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, Ay diyan sila tatawaging mga anak ng Dios na buhay. kung paanong namamagitan siya sa Dios laban sa Israel na sinabi: 11:3 Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta, giniba nila ang iyong mga dambana; at ako'y naiwang nagiisa, at hinahanap nila ang aking buhay. 2 Sapagkat saksi akong sila'y nagsisikap na maging kalugud-lugod sa Diyos. o sino ang kaniyang naging kasangguni? A lady was having an elegant party and wanted to serve mushrooms, but was a little uncertain about the mushrooms, so she fed some to the dog. 15 And how shall they preach, except they be sent? 9:20 Nguni't, Oh tao, sino kang tumututol sa Dios? 7:15 Sapagka't ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman: sapagka't ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko; datapuwa't ang kinapopootan ko, yaon ang ginagawa ko. ... Scripture: Romans 5:20. 9:12 Ay sinabi sa kaniya, Ang panganay ay maglilingkod sa bunso. 15:27 Oo, ito'y kalugodlugod sa kanila; at sila'y may utang na loob sa kanila. 2:17 Nguni't kung ikaw na may taglay na pangalang Judio, at nasasalig sa kautusan, at nagmamapuri sa Dios. 11:34 Sapagka't sino ang nakaalam ng pagiisip ng Panginoon? And how can they believe in the one of whom they have not heard? 2 Sapagka't sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala. Romans Chapter 10 14 How then shall they call on him in whom they have not believed? Find Tagalog Sermons and Illustrations. Romans 10:14 14 How then will they call on him in whom they have not believed? 16:3 Batiin ninyo si Prisca at si Aquila na aking mga kamanggagawa kay Cristo Jesus. 6:14 Sapagka't ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo: sapagka't wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. 8:39 Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alin mang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ng Dios, na nasa kay Cristo Jesus na Panginoon natin. The believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders. Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Judio at ng Hentil. 14 Sapagka't kung silang nangasa kautusan ay siyang mga tagapagmana, ay walang kabuluhan ang pananampalataya, at nawawalang kabuluhan ang pangako: 15 Sapagka't ang kautusan ay gumagawa ng galit; datapuwa't kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalangsang. 10 Brothers and sisters, my heart’s desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved.