en (1Ki 11:5, 7; Ac 7:43) The name Malcam in the Masoretic text differs from Milcom, “the disgusting thing of the Ammonites,” only in the vowel pointing of the Hebrew. sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari ngunit hindi pa niya nakikita. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. 37 Ang(AA) iba naman ay pinagbabato, nilagari sa dalawa, [tinukso],[b] at pinatay sa tabak. Free interactive exercises to practice online or download as pdf to print. Ibahagi ang Banal na Kasulatan sa mga kaibigan, i-highlight at lagyan ng pananda ang mga sipi, at gawing kaugalian ang araw-araw na pagbabasa sa tulong ng Babasahing Gabay. sa pananampalataya sa Diyos, tumanggi si Moises, nang siya'y mayroon nang sapat na gulang, na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Contextual translation of "trese isyu 5 story tagalog" into English. sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng Salita ng Diyos, at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. 9 Dahil(G) din sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. 3 At nagsangusapang, Halikayo! sa pananampalataya sa Diyos, si Rahab, ang babaing may maruming pamumuhay, ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw pasakop sa Diyos, sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga espiyang Israelita. din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama, kahit na siya'y matanda na at kahit si Sara ay hindi na maaaring magkaanak pa. Nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. The author needed to develop this point, but his readers were "dull of hearing." English-Tagalog Bible. 10 Sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. At inari nilang bato ang laryo at ang betun ay inaring argamasa. Humawak siya sa kanyang tungkod at sumamba sa Diyos. 18:25-26; Jer. Fragen Sie, was man tun muß (welche „Werke“ notwendig sind), um den Samen zum Wachsen zu bringen. Sumunod nga siya, kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. He is our Priest, not as in Levi, but as in Melchizedek. Hebräer 11 Schlachter 2000 (SCH2000) Das Wesen des Glaubens und die Glaubenszeugen des alten Bundes. Footnotes. May mga tumangging sila'y palayain, sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Kahit patay na siya, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. 17:17-24; 2 Ha. 3 Dahil(B) sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng Salita ng Diyos, at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Ito ay maaaring makuha sa iOS, Android, Blackberry, Windows Phone at marami pang iba. Mga Hebreo 11:1 - Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. (Schulbuch für Gymnasien konzipiert) Wherefore G1352 Dio 1 At ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita. Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Genesis 11 The Tower of Babel. 1:1–25:1. Human translations with examples: nguoll a mammt. 19 Naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay, kaya't sa patalinghagang pangungusap, naibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ernst Jenni: Lehrbuch der hebräischen Sprache des alten Testamentes. Tagalog worksheets and online activities. At dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. 11 Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht [] auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. 22:26-27; 2 Cro. He is our great High Priest. 4:6–5:31; c Huk. sa pananampalataya sa Diyos, nakatawid ang mga Israelita sa Dagat na Pula na parang lumalakad sa tuyong lupa, samantalang nalunod naman ang mga Egipcio nang ang mga ito'y tumawid. 11 Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan, at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Hebrews 11:6 By Faith. 11 Dahil(H) din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama, kahit na siya'y matanda na at kahit si Sara ay hindi na maaaring magkaanak pa. Nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. 1 Ha. Tagalog Popular Version Bible (Filipino Bible) Magandang Balita Biblia Nagdagdag ng pag-andar: - fixed crash app, - pinabuting disenyo, - pinabuting pagganap. 20 Dahil(M) sa pananampalataya, iginawad ni Isaac kina Jacob at Esau ang pagpapala para sa hinaharap. 17:17-24; 2 Ha. Mose 19, 6 (Zweites Buch Mose, Exodus) und 1. Hebrews 11:5 5 By faith a Enoch was taken up so that he would not b see death; and he was not found because God took him up ; for he obtained the witness that before his … "THE EPISTLE TO THE HEBREWS" Marks Of Spiritual Immaturity (5:11-14) INTRODUCTION 1. 16 Ngunit ang hinahangad nila'y isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. Hebrews 5:11 King James Version (KJV) 11 Of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. 5 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan.. 6 Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? Génesis 5:22 22 Dahil(O) sa pananampalataya, sinabi ni Jose, nang siya'y malapit nang mamatay, ang tungkol sa pag-alis ng mga Israelita sa Egipto, at ipinagbilin sa kanila na dalhin ang kanyang mga buto sa kanilang pag-alis. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. In this video, I just want to share with you guys some of the things that we usually have in the bedroom and its corresponding meaning in Hebrew. 29 Dahil(S) sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa Dagat na Pula na parang lumalakad sa tuyong lupa, samantalang nalunod naman ang mga Egipcio nang ang mga ito'y tumawid. 17 Nang(K) subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Hebreos 11:3,4 Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles.… that he. Bagama't sila'y pinarangalan sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi nila natanggap ang ipinangako. : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 5 By faith Enoch was translated that he should not see death; and was not found, because God had translated him: ... 11 Through faith also Sara herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. Retail: $19.99. The bible records his incredible feats and failures! Looking for a fundamental understanding of the Bible? Sila'y mahihina ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan, kaya't natalo ang hukbo ng mga dayuhan. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 14 Ipinapakilala ng mga taong nagsasalita ng ganoon, na naghahanap pa sila ng sariling bayan. 35 Dahil(Y) sa pananampalataya, ibinalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Kaya naman hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y tawaging Diyos nila, sapagkat sila'y ipinaghanda niya ng isang lungsod. Basahin ang Salita ng Diyos anumang oras, kahit saan gamit ang YouVersion Bible App. Kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jefte, David, Samuel, at mga propeta. sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. 6:18–7:42. sa pananampalataya sa Diyos, ibinalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay matapos ang mga ito'y buhaying muli. Ang lahat ng mga ito, bagama't may mabuting patotoo dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi tumanggap ng ipinangako, 40 sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin, upang sila'y hindi maging ganap malibang kasama tayo. Running with the Witnesses. ang naglalagablab na apoy, at nakaligtas sila sa tiyak na kamatayan. 6:18–7:42. It's important to understand which group is being addressed in which passage. Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. 13 “Make level paths for your feet,” so that the lame may not be disabled, but rather healed. 25 Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Huk. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Now before he was taken he was commended as having pleased God. Ngunit ang hinahangad nila'y isang lunsod na higit na mabuti, ang lunsod na nasa langit. 2:11; 1 Sam. Samson is listed as a man of faith in Hebrews 11. 33 Dahil(W) sa pananampalataya, nagwagi sila laban sa mga kaharian, nagpatupad ng katarungan, at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayo'y kailangan pa kayong turuan ng … sa pananampalataya sa Diyos, iginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose bago siya namatay.