(translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Hindi ka dapat kumilos batay sa iyong mga damdamin at mga kagustuhan. Si Jesus ay umahon sa Jerusalem. ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo; at ang tatlong ito ay nagkakaisa. Juan 5:1-20 Continuando nuestro estudio en el evangelio según San Juan, llegamos hoy al capítulo 5. 1 Juan 5:3 - Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Sagot: Masasagot ang tanong na ito kung mauunawaan ang dahilan kung bakit isinulat ni Juan ang kanyang Ebanghelyo. At ang sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa anak. Tagalog Bible: 1 John. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang sumasampalataya na si Jesus ang Anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa Anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. 8 Hindi si Juan ang mismong ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw. 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos: kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. 14 At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa kaniya, na kung tayo'y humingi ng anomang bagay na ayon sa kaniyang kalooban, ay dinidinig tayo niya: The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 6 Isinugo ng Dios ang isang tao na ang pangalan ay Juan. 18 Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ng Anak ng Diyos, at hindi sila maaaring galawin ng diyablo. Juan 3:32,33 Lo que El ha visto y oído, de eso da testimonio; y nadie recibe su testimonio.… Juan 5:31-36,39 And light was made. 3 Na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga maysakit, mga bulag, mga pilay, mga … At ang sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa anak. Version Information. ERA SÁBADO. Y en este capítulo, tenemos un incidente maravilloso, en el que Jesús sanó a un paralítico en el estanque de Betesda Hasta cierto punto, este milagro marcó el punto decisivo en el ministerio de Cristo. 6 Si Jesu-Cristo ang naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo. 2 And the earth was void and empty, and darkness was upon the face of the deep; and the spirit of God moved over the waters. Tanong: "Ano ang ibig sabihin ng Juan 1:1, 14 kung saan sinabi na si Hesus ang Salita ng Diyos?" 1 In the beginning God created heaven, and earth. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. FIRST READING 1 Juan 5, 14-21 Reading from the first letter of Apostle San Juan Dear brothers and sisters, we don't hesitate to come near the Son of God, because we know that he will give whatever we ask according to his will. 21 Mga anak, lumayo kayo sa mga diyus-diyosan. Alam nating tayo'y mga anak ng Diyos, kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diyablo. 11 At(B) ito ang patotoo: ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang Anak. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. 1 Juan 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Napagtagumpayan Natin ang Sanlibutan. Ito ay mayroong limang oridor. At sinabi ni Jesus kay Simon, Huwag kang matakot; mula … 9 Ang tunay na ilaw na nagbibigay-liwanag sa lahat ng tao ay dumating na sa mundo. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. At mayroong tatlong nagpapatotoo sa lupa:][a] ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo; at ang tatlong ito ay nagkakaisa. Hindi sa pamamagitan ng tubig lamang kundi sa pamamagitan ng tubig at dugo. Ang sinumang hindi sumampalataya sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniwala sa patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang Anak. ... 9 And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so. Si Jesu-Cristo ang naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. 3: Dito ay may napakaraming nakahandusay na mga maysakit. At ang sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa anak. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Tagalog. Kung makita ninuman na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa kanya ng bagong buhay. 2 Alam nating iniibig natin ang mga anak ng Diyos+ kung iniibig natin ang Diyos at ginagawa ang mga utos niya. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad ng kanyang mga utos. ... 13 And the evening and the morning were the third day. Unang Liham ni Juan. Chapter 5: 1: Pagkatapos ng mga bagay na ito ay may kapistahan ang mga Judio. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. 1 Kung tayo'y sumasampalataya na si Jesus ang siyang Cristo, tayo nga'y mga anak ng Diyos. 9 Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. 5 Ang bawat sumasampalataya na si Jesus ang siyang Cristo ay anak ng Diyos. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. 7 Isinugo siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw, upang sa pamamagitan ng kanyang patotoo ay sumampalataya ang lahat ng tao. Kung tayo'y sumasampalataya na si Jesus ang siyang Cristo, tayo nga'y mga anak ng Diyos. Kailangan mong pakitunguhan ang iba nang patas at nang pantay-pantay. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Judio; at umahon si Jesus sa Jerusalem.. 2 Sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Betesda, na may limang portiko. 2. Juan 3:16. Bibliya Tagalog Holy Bible. Kabanata 1 . Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? 13 Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa Anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. 10 Kung sinasabi nating tayo'y hindi nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya, at ang kaniyang salita ay wala sa atin. sa langit, ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo; at ang tatlong ito'y iisa. 9 Kung pinaniniwalaan natin ang patotoo ng mga tao, higit nating dapat paniwalaan ang patotoo ng Diyos, at ito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang Anak. 5 Ang bawat isa na naniniwalang si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos,+ at ang bawat isa na umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak Niya. May kasalanang hahantong sa kamatayan, at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Jesu-Cristo, at hindi sila maaaring galawin ng diyablo.