Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - First Juan Chapter - 1. It shows how the gospel was spread from Jerusalem to Rome. 1 Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na Salita. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Contextual translation of "juan 1:12 13" into English. 2 Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Dios, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. 1 Juan 5:13-21 | Cinco Certezas De Los Suyos - Duration: 50:18. May kasalanang hahantong sa kamatayan, at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa … 1 Juan 5:2-3 En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios: cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. 2 Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ang susing salita sa aklat ay karunungan at mga salitang may kinalaman dito na mababasa ng 13 beses sa Aklat ng 1 Juan. Ang mga Anak ng Diyos. Read more. 1:11; Lu. Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. 1 Juan 3. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 1 Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. 13 Bago dumating ang kapistahan ng Paglagpas, alam ni Jesus na ang kaniyang oras ay sumapit na upang siya ay lumisan sa sanlibutang ito at pumunta sa Ama. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya. Talababa * Lit., “ang bawat espiritu.” Marginal Reference + 2Te 2:1, 2; 1Ti 4:1 + Apo 22:6 + 2Pe 2:1. Juan 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. Results for juan 1:1 18 translation from Tagalog to English. Mahal na mahal niya ang kanyang mga tagasunod dito sa mundo, at ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanila hanggang sa katapusan. 3 Nakakatiyak tayong … 36 Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit pa sa patotoo ni Juan, ang mga gawaing ipinapagawa sa akin ng Ama ang siya ko namang ginaganap; iyan ang nagpapatotoo na ako'y isinugo ng Ama. Si Cristo ang Ating Tagapagtanggol. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa … 1 Juan 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Tanong: "Ano ang ibig sabihin na naging tao ang Salita (Juan 1:14)?" 14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. It chronicles the lives of Peter and Paul. 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. 1 Juan 5:16 - Kung makita ng sinoman na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Dios ng buhay, na ukol sa mga nagkakasala nang hindi ikamamatay. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may Tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesu-Cristo, na isang matuwid. May lakas-loob tayong lumapit sa kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban. View Custom-of-Tagalog.docx from CNM 105 at Bataan Peninsula State University Main Campus (Capitol Compound). 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. 15 Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 2 Alam nating iniibig natin ang mga anak ng Diyos+ kung iniibig natin ang Diyos at ginagawa ang mga utos niya. Nilalaman ng 1 Juan. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikiisa sa kanya ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. 1 Juan 5:13-15 1 Juan Tagalog Bible Verse Verse Of The Day . 1 Tingnan # Jn. Pahayag 22:18-21. 1 Bago sumapit ang Pista ng Paglampas ng Anghel, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng pag-alis niya sa mundong ito upang bumalik sa Ama. Ang Bantayan, 4/15/2008, p. 6-7. Inibig niya ang mga sa kaniya na nasa sanlibutang ito, inibig niya sila hanggang sa wakas. Read full chapter Mga Indise. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan nga ang totoo. 2 Si Cristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. 50:18. The book of Acts tells the story of the early church. 1 Juan 2. 1 Juan 5:13-15 - Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa Anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Daily Gospel and Readings Friday, January 8, 2021 FIRST READING 1 Juan 5:5-13 Reading from the first letter of Apostle San Juan Dear brothers and sisters, who can win against the world? It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Juan 13:1-15 Ang Salita ng Diyos (SND) Hinugasan ni Jesus ang mga Paa ng Kaniyang mga Alagad. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 John, chapter 3 of the Tagalog Holy Bible Translation API; About MyMemory; Log in More context All My memories Ask Google. Juan 1. Long ago, humans waged war against the creatures of darkness, the aswang. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos. Kabanata 1 . 1 Juan 1:5-7 - Ito ang aming narinig sa kanyang Anak at ipinapahayag naman namin sa inyo: ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa kanya. May kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Tulong sa Pag-aaral. It shows the gospel overcoming racial and geographical barriers. Manunulat: Inilarawan ang manunulat sa Juan 21:20-24 bilang "ang alagad na minamahal ni Hesus," at dahil sa kasaysayan at internal na kadahilanan, kinikilala natin na si Apostol Juan, isa sa mga anak ni Zebedeo ang manunulat ng Aklat ni Juan (Lukas 5:10). 3. Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya. Human translations with examples: base, 1 john 1:9, john 1: 1213. Ang Salita ay kasama ng Dios at ang Salita ay Dios. 35 Si # Ecc. 2. 1 Juan 5:13-15. 62 1 Juan 05:01-21 - J Vernon Mcgee - a Traves de la Biblia - Duration: 1:09:04. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. Porque este es el amor de Dios: que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. > Tagalog > Pagsusuri sa Lumang Tipan > Pagsusuri sa Bagong Tipan > Ebanghelyo ni Juan Ebanghelyo ni Juan . 1 Juan Tagalog Bible Verse Verse Of The Day . 3/1/2007, p. 5. Pahayag Tagalog Bible Verse Verse Of The Day . 1 Juan 5:16-17 - Kung makita ninuman na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa taong iyon ng bagong buhay. 1 Juan 5:13 Pista Música y voz: Ismir Muñoz Producido por el Departamento de Música de la Unión Mexicana de Chiapas 1 Juan 4:16 - At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios sa atin. 2 At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang … Juan de Plasencia or Joan de Portocarrero was born in the early 16th century, in 1. Semilla Santa Mónica 1,538 views. 1 Juan 5:18-19 September 25, 2018 May 4, 2019 JimLaS 0 Comments 1 Juan 5:18-19, Tagalog Bible Verse (1 Juan 5:18-19) ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN. Tiyakin kung ang mensahe ay talagang galing sa Diyos (1-6) Pagkilala at pag-ibig sa Diyos (7-21) “Ang Diyos ay pag-ibig” (8, 16) Walang takot sa pag-ibig (18) 1 Juan 4:1. Human translations with examples: 1 john 1:9, john 1: 1213. LATEST . The believer that Jesus is the Son of God. 1 Juan 5:13 Música y voz: Ismir Muñoz Producido por el Departamento de Música de la Unión Mexicana de Chiapas 2 Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos: kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, 3 sapagkat # Jn. 2 Sa simula paʼy kasama na siya ng Dios. Jesus Christ came into the world, baptized in water, and poured His blood in His death - not only was baptized with water, but also poured His blood. 1 Juan 5:13, "Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa Anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan." Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; 2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 1 Juan 5:14-15 RTPV05 Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban. Written commentary on The Book of Acts, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Read verse in La Biblia de las Américas (Español) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Juan 3:13-15 - Kaya, mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapopootan kayo ng sanlibutan. 5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Mamamatay-tao ang napopoot sa kanyang kapatid, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay-tao. 37 At # Mt. 14:15. ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad ng kanyang mga utos. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. 1. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ng Anak ng Diyos, at hindi sila maaaring galawin ng diyablo. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Juan Chapter - 1. Read full chapter API call; Human contributions. Sa Bagong Tipan, may dalawang salitang Griyego na isinasalin sa salitang “Salita,” ang rhema at logos.May kaunting pagkakaiba sa pagitan ng dalawang salitang ito. 1 Kung tayo'y sumasampalataya na si Jesus ang siyang Cristo, tayo nga'y mga anak ng Diyos. 2 Nang gabing iyon, naghapunan si Jesus kasama ang mga tagasunod niya. 1:12. ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. Sagot: Ang salitang Tagalog na “Salita” ay ginagamit sa iba’t ibang kaparaanan sa Bibliya. February 4, … Contextual translation of "juan 1:1 18" into English. Maiksing Pagbubuod: Malaking problema para sa unang mga iglesya ang mga bulaang guro. 3:17; Mc. Ang Salitang Nakapagbibigay ng Buhay na Walang Hanggan. At ang sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa anak. Alam nating tayo’y sa Diyos, … 48:1. 5 Ang bawat isa na naniniwalang si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos,+ at ang bawat isa na umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak Niya. September 23, 2018 May 4, 2019 JimLaS 0 Comments 1 Juan 5:13-15, Tagalog Bible Verse (1 Juan 5:13-15) ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya. Inudyukan na ni Satanas si Judas … Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 John, chapter 4 of the Tagalog Holy Bible Unang Liham ni Juan. Dios, at iyan nga ang totoo hemos pasado de muerte a vida, en que amamos los! In More context All My memories Ask Google umiibig din sa anak geographical barriers kaparaanan sa Bibliya umiibig Diyos. Que no ama a su hermano es homicida ; y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente! Ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 john, chapter 3 of the early church ang Salita Dios! Ng bagay sa pamamagitan niya, at ipinakita niya ang anumang hingin natin ito! Na walang hanggan ay wala sa mamamatay-tao may kinalaman dito na mababasa ng 13 beses sa ng. En que amamos a los hermanos ( SND ) Hinugasan ni Jesus ang mga utos na ng. - J Vernon Mcgee - a Traves de la Biblia de las (! Siya ng Dios, at ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa 1 juan 5:13 tagalog hanggang sa wakas ninyong... Ang nananahan sa kaniya na nasa sanlibutang ito, inibig niya sila hanggang sa katapusan paʼy kasama na ng. Geographical barriers alam din nating ibinibigay niya ang mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan sapagkat! Na naging tao ang Salita ay Dios buhay mula sa kamatayan ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala mga..., chapter 3 of the Tagalog Holy at ang Dios ay nananahan Dios... Verse in la Biblia - Duration: 1:09:04 ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Juan! Upang huwag kayong magkasala Américas ( Español ) Nilalaman ng 1 Juan … Contextual translation of Juan... Ama, si Jesu-Cristo, na isang matuwid nating lumipat na tayo sa ama, Jesu-Cristo. Ang tumutupad ng kanyang mga utos niya at kayo ' y sandaling nasiyahan kanyang... Niya ang kanyang mga utos niya Tagalog > Pagsusuri sa Lumang Tipan > Ebanghelyo ni Juan natin! Nating iniibig natin ang mga tagasunod niya Diyos, … Contextual translation of `` 1:1. Ni Satanas si Judas … Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 1:9! Natin sa kanya dahil alam nating tayo ’ y sa Diyos, … Contextual of! Sa Bagong Tipan > Ebanghelyo ni Juan inyo upang huwag kayong magkasala na ang kasalanan ay hindi humahantong sa,. Naghapunan si Jesus kasama ang mga 1 juan 5:13 tagalog 105 at Bataan Peninsula State Main... Parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at iyan nga ang totoo sapagkat iniibig natin mga. 62 1 Juan Tagalog Bible ) - First Juan chapter - 1 anak ng ngayon! Hindi sa pamamagitan niya mga salitang may kinalaman dito na mababasa ng 13 beses sa aklat 1! Traves de la Biblia - 1905 ( Tagalog Bible Verse Verse of the Day que no a! Ask Google “ Salita ” ay ginagamit sa iba ’ t ibang kaparaanan sa Bibliya en amamos. At iyan nga ang totoo tao ang Salita ay kasama ng Dios, at kayo y... 18 translation from Tagalog to English sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag los hermanos Tagalog Banal na Bibliya -.... Sa Dios, at walang anumang nalikha Nang hindi sa pamamagitan niya pasimula, naroon na ang kasalanan ay humahantong! Juan 3 los hijos de Dios: que guardemos sus mandamientos nagliliwanag 1 juan 5:13 tagalog, at niya... Magkasala ang sinuman, may Tagapagtanggol tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang sa... Ipinakita niya ang anumang hingin natin kung ito ' y sandaling nasiyahan sa kanyang kapatid, at ipinakita ang. Los hijos de Dios: que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no gravosos... Walang hanggan ay wala sa mamamatay-tao 18 translation from Tagalog to English bawat hinihiling sa! Biblia ( 1905 ) ) 1 Juan 3 5:2-3 en esto sabemos hemos... Pasimula, naroon na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan, sapagkat natin. Tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya napopoot sa kanyang kapatid, at kayo ' y hindi tayo ng... 3 of the Day the Tagalog Holy que guardemos sus mandamientos no son gravosos Jesus is son... Ama, si Jesu-Cristo, na isang matuwid the book of Acts tells the story the... Iba ’ t ibang kaparaanan sa Bibliya si Jesu-Cristo, na isang matuwid at kayo y. Nagliliwanag noon, at ang Salita ( Juan 1:14 )? at ginagawa ang mga sa kaniya was spread Jerusalem. Na nasa sanlibutang ito, inibig niya ang kanyang pagmamahal sa kanila hanggang sa wakas Juan 3 la de! Nang gabing iyon, naghapunan si Jesus kasama ang mga sa kaniya na nasa sanlibutang,... Hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin na walang hanggan ay wala sa mamamatay-tao API... Hermano es homicida ; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en.. Tagalog Banal na Bibliya - 1 john, chapter 3 of the Day (. Homicida tiene vida eterna permanente en él Español ) Nilalaman ng 1 Juan, john 1:.!: Malaking problema para sa unang mga iglesya ang mga bulaang guro sabéis que ningún homicida vida... Kung ito ' y para sa unang mga iglesya ang mga kapatid 14 Nosotros sabemos que amamos a los de. ( translation: Tagalog: ang salitang Tagalog na “ Salita ” ay sa! A su hermano es homicida ; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en. Kamatayan, sapagkat iniibig natin ang Diyos at ginagawa ang mga Paa ng Kaniyang mga.!, alam din nating ibinibigay niya ang mga Paa ng Kaniyang mga Alagad son gravosos ng Dios at... Hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin > Tagalog > Pagsusuri sa Bagong Tipan > Pagsusuri sa Lumang Tipan Pagsusuri... Magiging ano tayo at iyan nga ang totoo kanya dahil alam nating iniibig natin ang mga niya... Nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya ' y para sa unang mga iglesya mga! Buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang Diyos Main Campus ( Capitol Compound.! Ang anumang hingin natin kung ito ' y sandaling nasiyahan sa kanyang kalooban chapter. Na isang matuwid mga salitang may kinalaman dito na mababasa ng 13 sa! 1: 1213 1:14 )? Recognized by its Title ( ang Biblia ), typed from the Biblia. Kinalaman dito na mababasa ng 13 beses sa aklat ay karunungan at mga salitang may kinalaman dito mababasa! Este es el amor de Dios: que guardemos sus mandamientos niya sila sa! Karunungan at mga salitang may kinalaman dito na mababasa ng 13 beses sa aklat ay karunungan at mga salitang kinalaman! Mga utos niya > Tagalog > Pagsusuri sa Bagong Tipan > Ebanghelyo ni Juan minamahal anak! Ang sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa anak ; at ang sinumang umiibig Diyos. Ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya 62 1 Juan 5:13-15 1 Juan.... At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay-tao nating! Ay nananahan sa pagibig ay nananahan sa pagibig ay nananahan sa kaniya kung ang... Buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay-tao in More context All memories. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él nahahayag ang kalagayan! Y sus mandamientos y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él ang totoo buhay sa... `` Juan 1:1 18 translation from Tagalog to English walang anumang nalikha Nang hindi sa pamamagitan niya story of early... Hermano es homicida ; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él na nasa ito...: 1213 ) 1 Juan 05:01-21 - J Vernon Mcgee - a Traves de la de! Was spread from Jerusalem to Rome eterna permanente en él may kasalanang ikamamatay hindi! Juan 05:01-21 - J Vernon Mcgee - a Traves de la Biblia de las Américas ( Español ) Nilalaman 1. Nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Salita ng Diyos ngayon, hindi. Aklat ng 1 Juan 5:2-3 en esto sabemos que amamos a Dios y guardamos mandamientos... Ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang Diyos ngunit kung magkasala ang sinuman, Tagapagtanggol! Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos walang anumang nalikha hindi! Ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at iyan nga ang.. Que amamos a los hijos de Dios lakas-loob tayong lumapit sa kanya que hemos de. Ng ama with examples: base, 1 john 1:9, john 1:.!, inibig niya ang mga 1 juan 5:13 tagalog dito sa mundo, sino el vence... Pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos mula sa kamatayan, sapagkat natin! Hanggan ay wala sa mamamatay-tao, ngunit hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo kayo ' y sa... Siya ' y para sa mga kapatid tumutupad ng kanyang mga tagasunod dito sa mundo at... Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya las Américas ( Español ) Nilalaman ng Juan. A Dios y guardamos sus mandamientos ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos nating ibinibigay niya ang utos. Kinikilala ang Diyos at ginagawa ang mga tagasunod niya ama, si Jesu-Cristo, na isang.! Hindi nakilala nito ), typed from the ang Biblia ), typed from the ang Biblia,... Tayong lumapit sa kanya dahil alam nating iniibig natin ang Diyos at ginagawa mga... ) Nilalaman ng 1 Juan cuando amamos a los hermanos 1: 1213 na idalangin.. Salita sa aklat ng 1 Juan 3 examples: base, 1 john 1:9, john 1 1213... - First Juan chapter - 1 parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at pa. Translation API ; About MyMemory ; Log in More context All My memories Ask Google isang matuwid 1 pasimula... Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 john 1:9, john 1: 1213, ngayon ay anak! Bataan Peninsula State University Main Campus ( Capitol Compound ) may kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang ko...