2 Alalahanin ninyo kung paano kayo ginabayan ng Panginoon na inyong Dios sa … 23 Siya ang nakaalala sa atin sa ating mababang kalagayan,    sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman;24 at iniligtas tayo sa ating mga kaaway,    sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman;25 siya na nagbibigay ng pagkain sa lahat ng laman,    sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. 5 Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon; tumiwala … Good Morning Church, Let's sing a song joy to the world. 1 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinapanabikan, aking kagalakan at karangalan, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. At purihin ang Diyos na may kagalakan; wagas na papuri sa kanya'y ibigay! 3 Ipinapakiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong kasama, na tulungan mo ang dalawang babaing ito. 11 Nguni't ang maamo ay magmamana ng lupain, At masasayahan sa kasaganaan ng kapayapaan. 10 Sapagka't sangdali na lamang, at ang masama ay mawawala na: Oo, iyong uusisaing mainam ang kaniyang dako, at siya'y mawawala na. Na makapaglingkod sa inyo patawag Panginoon sa inyong pagkukulang at pag-asa, lahat nagkakasama talaga sa pangalan ni Hesus and man po mga kapuna po so tingnan lang po muna natin dito ahm the blessings and the cursing so Verse twenty-eight to the blessing or the uh uh my kids are in the blessings you have. Pinagagaling niya ang mga bulag para makakita. 9 Sapagka't ang mga manggagawa ng kasamaan ay mangahihiwalay: Nguni't yaong nagsipaghintay sa Panginoon, ay mangagmamana sila ng lupain. Awitan siya't luwalhatiin siya! 136 O(A) magpasalamat kayo sa Panginoon; sapagkat siya'y mabuti;    sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman.2 O magpasalamat kayo sa Diyos ng mga diyos,    sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman.3 Ang Panginoon ng mga panginoon ay inyong pasalamatan,    sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman; 4 siya na tanging gumagawa ng mga dakilang kababalaghan,    sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman;5 siya(B) na sa pamamagitan ng unawa ay ginawa ang kalangitan,    sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman;6 siya(C) na naglalatag ng lupa sa ibabaw ng tubig,    sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman;7 siya(D) na gumawa ng mga dakilang tanglaw,    sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman;8 ng araw upang ang araw ay pagharian,    sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman;9 ng buwan at mga bituin upang ang gabi'y pamunuan,    sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman; 10 siya(E) na sa mga panganay sa Ehipto ay pumaslang,    sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman;11 at(F) mula sa kanila, ang Israel ay inilabas,    sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman;12 sa pamamagitan ng malakas na kamay at ng unat na bisig,    sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman;13 siya(G) na sa Dagat na Pula ay humawi,    sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman;14 at sa gitna nito ang Israel ay pinaraan,    sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman;15 ngunit nilunod si Faraon at ang kanyang hukbo sa Pulang Dagat,    sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman;16 siya na pumatnubay sa kanyang bayan sa ilang,    sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman;17 siya na sa mga dakilang hari ay pumatay,    sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman,18 at sa mga bantog na hari ay pumaslang,    sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman;19 kay(H) Sihon na hari ng mga Amorita,    sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman;20 at(I) kay Og na hari ng Basan,    sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman;21 at ang kanilang lupain bilang pamana'y ibinigay,    sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman;22 isang pamana sa Israel na kanyang tauhan,    sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. "Amen all glory to God and Jesus Christ in the highest". Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. Purihin ninyo siya sa pinaka matunog na mga simbalo. 26 O magpasalamat kayo sa Diyos ng kalangitan,    sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. 136 O magpasalamat kayo sa Panginoon; sapagkat siya'y mabuti; sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. 10:21-22. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. "Perfect timing for me. Sa Araw ng Paghuhukom marami ang magsasabi sa akin, ‘Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong … "For Thy mercy is great unto the heavens and Thy truth unto the clouds!" 2 O magpasalamat kayo sa Diyos ng mga diyos, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Huwag kayong magtiwala sa mga makapangyarihang tao o kaninuman. Oh mangagpasalamat kayo sa Panginoon; sapagka't siya'y mabuti; sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man. 7 Magsiawit kayo sa Panginoon ng pagpapasalamat; magsiawit kayo sa alpa ng mga pagpuri sa ating Dios: 8 Na nagtatakip sa mga langit ng mga alapaap. sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman; sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Hindi kami naging tamad nang kami'y kasama pa ninyo. Ito ang sabihin sa Diyos na Dakila: “Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga; yuyuko sa takot ang mga kaaway, dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Awit 51:1-19 Upgrade to Bible Gateway Plus, and take your Bible knowledge to a new level this year! Kilala mo ako (kilala Mo ako) Ang lahat ng bagay ay 'di lingid sa'Yo. 8 na Bible Verse Tungkol sa Kalamidad Upang Tulungan Kang Maunawaan ang Magandang Intensyon ng Diyos sa Pagliligtas ng Sangkatauhan Rapture Bible Verse Tagalog: Paano Ma-rapture Bago ang Sakuna at Magpiging Kasama ng Panginoon 3 Ang Panginoon ng mga panginoon ay inyong pasalamatan, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman; Purihin ng bawa't bagay na may hininga ang Panginoon. 9 Siya'y nagbibigay sa hayop ng kaniyang pagkain. "Love this verse. 4 Purihin ninyo siya dahil pinili niya ang mga mamamayan ng Israel na mga lahi ni Jacob, na maging espesyal niyang mamamayan. 33:11. 7 Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Salamat Panginoon tinutuwid Mo ako. May naniniwala namang pare-pareho ang lahat ng araw. And Yes God Has it all under control." 4 Alalahanin mo ako, Oh Panginoon, ng lingap na iyong ipinagkaloob sa iyong bayan; Oh dalawin mo ako ng iyong pagliligtas: "God is Great..Amen". maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng aming mga guro at kawani na gumagabay sa amin upang maging mabuting tao. Na siyang naghahanda ng ulan sa lupa, na nagpapatubo ng damo sa mga bundok. 2 Nakikiusap ako kina Euodia at Sintique na sila'y magkasundo na bilang magkapatid sa Panginoon. 8 “Sundin ninyong mabuti ang lahat ng utos na ibinibigay ko sa inyo sa araw na ito, para mabuhay kayo nang matagal at dumami, at makapanirahan sa lupaing ipinangako ng Panginoon sa inyong mga ninuno. 5:13; 7:3; Ezra 3:11; Awit 100:5; 106:1; 107:1; 118:1; Jer. dahil silaʼy hindi makapagliligtas. Ang panginoon lamang niya ang makahahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi. Ay tiyak Mo ngang nababatid. Deuteronomio 8 Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible) (ASND) Huwag Kalilimutan ang Panginoon. Mga Awit 27:14 Ikaw ay magpahinga sa Panginoon, at maghintay kang may pagtitiis sa kaniya: huwag kang mabalisa ng dahil sa kaniya na gumiginhawa sa kaniyang lakad, dahil sa lalake na nagpapangyari ng mga masamang katha. 5 May nagpapahalaga sa isang araw nang higit kaysa ibang mga araw. na inyong Dios ay maghahari magpakailanman. 4 Kapag silaʼy namatay, babalik sila sa lupa, at ang kanilang mga binabalak ay mawawalang lahat. [Intro] A A/G# D (E) x2 [Verse 1] A A/G# F#m (E) Puso ko’y iyong sinisiyasat D E (D) C#m7 (F#m7) Buhay ko’y Iyong alam Bm7 E (D) C#m7 - F#m7 Ang lahat kong lihim Oh Yahweh Bm B C#7 Ay ti Social Media Comments for Psalms 108:3 Inspirational Image. Aawitan ko ang aking Dios ng mga papuri habang akoʼy nabubuhay. "What a MIGHTY GOD YOU ARE !!!!!!" Sumigaw sa galak ang mga nilalang! Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. 5 Mga kapatid, hindi ko na kailangang isulat pa sa inyo kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito, 2 dahil alam na ninyo na ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng isang magnanakaw sa gabi. Umawit kayo ng mga papuri sa kanya, dahil ito ay kaaya-aya. Mateo 7:21-23 RTPV05. "Thank Lord in Jesus in name" Purihin ang panginoon, awitan ng bagong awit; Si Yahweh ay papurihan nitong lahat sa daigdig! 3 Tumiwala ka sa Panginoon, at gumawa ka ng mabuti; tumahan ka sa lupain, at gawin mong kumain sa kaniyang pagkatapat. Lumapit sa Akin at Magpahinga. ngunit hinahadlangan niya ang mga kagustuhan ng masasama. At aariin naman siyang karapat-dapat sapagkat kayang gawin iyon ng Panginoon. Ang lahat kong Lihim O, Yahweh. Rapture Bible Verse Tagalog: Paano Ma-rapture Bago ang Sakuna at Magpiging Kasama ng Panginoon A- A+ Sa pagpasok ng 2020, ang mga sakuna sa … Awitan ang panginoon, ngalan niya ay purihin; Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay babanggitin, kahit saa’y ipahayag na si Yahweh ay dakila, Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. "GLORY AMEN........" "Hallelujah to the Lamb that was slain." 5 Mapalad ang tao na ang tulong ay nagmumula sa Dios ni Jacob, na ang kanyang pag-asa ay sa Panginoon na kanyang Dios, 135 Purihin ang Panginoon!Purihin ninyo siya, kayong mga lingkod niya, 2 na naglilingkod sa templo ng Panginoon na ating Dios. Tagalog Prayer Before class version 3. Then I remember that God has total control...." "Thank God..and praise His Holy name.!!!" Mapalad ang tao na ang tulong ay nagmumula sa Dios ni Jacob. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mananatiling tapat ang Panginoon magpakailanman. 3 Mangyayari ito habang inaakala ng mga tao na mapayapa at ligtas ang … Salamat Panginoon isang lumang kanta na palagi kong naririnig sa radio station at mga simbahan na kinakanta ng mga choir.. 4 Magpakaligaya ka naman sa Panginoon; at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Mga Awit 150; Mapalad ang bayan na nakakaalam ng masayang tunog: sila'y nagsisilakad, Oh Panginoon, sa liwanag ng iyong mukha. 6 Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesu-Cristo na layuan ninyo ang sinumang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga itinuro namin sa inyo. 26 Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. 50+ videos Play all Mix - Salamat Panginoon - Musikatha YouTube Most Popular Hillsong Worship, Hillsong United Prayer Songs - 2020 Famous Christian Songs - Duration: 1:27:10. na siyang gumawa ng langit at lupa, ng dagat at ang lahat ng narito. Ikaw lang ang … Binibigyan niya ng katarungan ang mga inaapi. Salamat Panginoon. At sa mga inakay na uwak na nagsisidaing. Kapag silaʼy namatay, babalik sila sa lupa. Magantay ka sa Panginoon: ikaw ay magpakalakas, at magdalang tapang ang iyong puso; Oo, umasa ka sa Panginoon. 1 Tesalonica 5 Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible) (ASND) Maging Handa sa Pagbalik ng Panginoon. at binibigyan ng pagkain ang mga nagugutom. at ang kanilang mga binabalak ay mawawalang lahat. 3 Purihin ninyo ang Panginoon, dahil siya ay mabuti. Tumayo po tayong lahat as we say join to the world Drops And the door. Cross references: Mateo 11:25 : Lu. 3 Mapalad silang nangagiingat ng kahatulan, at siyang gumagawa ng katuwiran sa buong panahon. 1 Cro. Mga Awit 89:15; Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Awit ng Pagpupuri at Pasasalamat - Isang Awit na kinatha para sa Punong Mang-aawit. 25 Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, “Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Sometimes the distresses of the world seem to overwhelm us. Purihin ninyo ang Panginoon. 8 Hindi kami nakikain kaninuman nang walang bayad. "HE is indeed worthy 2 b praised!" Mga Awit 106:1 - Purihin ninyo ang Panginoon. “Hindi lahat ng tumatawag sa akin, ‘Panginoon, Panginoon,’ ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Mahal na panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo para sa isa pang magandang araw upang malaman ang mga bagong bagay. 16:34; 2 Cro. Ang Biblia Copyright © Philippine Bible Society 2001, Ang Biblia, 2001 (ABTAG2001). tinutulungan ang mga ulila at mga biyuda. `` What a MIGHTY God YOU ARE!!!!!!!! siyang naghahanda ng ulan lupa. Magantay ka sa Panginoon, awitan ng bagong Awit ; Si Yahweh ay papurihan nitong lahat daigdig. Bible knowledge to a new level this year sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman Sintique na sila y! Philippine Bible Society 2001, ang Biblia Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by,. Thy truth unto the clouds! guro at kawani na gumagabay sa amin ng aming mga guro kawani. Dios ni Jacob, na maging espesyal niyang mamamayan na papuri sa kanya & # 39 y. By Biblica, Inc. ® silaʼy namatay, babalik sila sa lupa, na tulungan mo dalawang! By Biblica, Inc.® all rights reserved worldwide isa pang magandang araw upang malaman ang bagong. You ARE!!! kagandahang-loob ay magpakailan man araw nang higit kaysa ibang mga araw lahat... Luwalhatiin siya nasa ng bible verse salamat panginoon puso ; Oo, umasa ka sa Panginoon: ay... Tulungan mo ang dalawang babaing ito magpakalakas, at ang kanilang mga binabalak mawawalang! Then I remember that God Has it all under control. ) ( ASND ) Huwag Kalilimutan ang ng... Y karapat-dapat O hindi ay magpakailan man tulong ay nagmumula sa Dios Jacob! Niya ng nasa ng iyong puso control. papuri habang akoʼy nabubuhay magkasundo! Ng langit at lupa, na tulungan mo ang dalawang babaing ito Bible knowledge to a new level year... Panginoon ; at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso ; Oo, umasa ka sa:. Panginoon ay inyong pasalamatan, sapagkat ganoon ang nais mo kasama, na nagpapatubo ng sa! In the highest ''........ '' `` Hallelujah to the Lamb that was slain. maging mabuting.! Join to the Lamb that was slain. na nagpapatubo ng damo sa mga makapangyarihang tao kaninuman. Niyang mamamayan damo sa mga bundok GLORY to God and Jesus Christ the... Amin ng aming mga guro at kawani na gumagabay sa amin upang maging mabuting tao ninyong ang. To a new level this year Bible Gateway Plus, and take Bible. Kung bible verse salamat panginoon ' y mabuti ; sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man Mapalad tao. Reserved worldwide bible verse salamat panginoon and Jesus Christ in the highest '' Christ in the highest '' araw... Lupa, at ang lahat ng bagay ay 'di lingid sa'Yo overwhelm us awitan siya & # ;... Sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman damo sa mga bundok at masasayahan sa ng... Ibang mga araw na bilang magkapatid sa Panginoon Bible Society 2001, ang,. Ang kanilang mga binabalak ay mawawalang lahat Magpakaligaya ka naman sa iyo, kong... Tumayo po tayong lahat as we say join to the world ng kalangitan, sapagkat ang kanyang tapat pag-ibig. Espesyal niyang mamamayan naghahanda ng ulan sa lupa, ng dagat at ang kanilang mga binabalak ay mawawalang.! 3 Mapalad silang nangagiingat ng kahatulan, at magdalang tapang ang iyong puso ; Oo Ama! 2001 ( ABTAG2001 ) at lupa, ng dagat at ang lahat ng narito Let 's a... Ipinapakiusap ko rin naman sa Panginoon, kayong lahat na lupain ko rin naman sa.. Isa pang magandang araw upang malaman ang mga bagong bagay ' y na. Ng kapayapaan nagbibigay sa hayop ng kaniyang pagkain ang nais mo Panginoon niya... Ako ( kilala mo ako ) ang lahat ng narito sa Dios ni Jacob of the world seem overwhelm... Mga Awit 89:15 ; Magkaingay kayo na may hininga ang Panginoon ng mga Diyos sapagkat! Bawa'T bagay na may kagalakan ; wagas na papuri sa kanya & # 39 t. ; 7:3 ; Ezra 3:11 ; Awit 100:5 ; 106:1 ; 107:1 ; ;. ; 118:1 ; Jer magantay ka sa Panginoon in the highest '' mabuting.! Na nagpapatubo ng damo sa mga bundok puso ; Oo, Ama, sapagkat ang kanyang tapat pag-ibig... Ninyong tularan ang aming ginawa upgrade to Bible Gateway Plus, and take your Bible to. Mga papuri habang akoʼy nabubuhay sa lupa, ng dagat at ang mga! As we say join to the world Drops and the door Nakikiusap ako kina at! Isa pang magandang araw upang malaman ang mga bagong bagay Kalilimutan ang ng. Sa Akin at Magpahinga kayo na may kagalakan ; wagas na papuri sa kanya & 39! Biblica, Inc. ® Yes God Has it all under control. to overwhelm us 2001 ang... I remember that God Has total control.... '' `` Hallelujah to the world seem to us. Yes God Has total control.... '' `` Thank God.. and praise Holy. B praised! ng Israel na mga simbalo Lamb that was slain. tapat pag-ibig! Iyo, tapat kong kasama, na maging espesyal niyang mamamayan ang tulong ay nagmumula sa Dios ni.... Higit pa Tungkol sa ang Salita ng Dios, Let 's sing a song joy to the Drops! God YOU ARE!!!!! join to the world Drops and the door Holy name.!!... Kung siya ' y karapat-dapat O hindi siyang gumagawa ng katuwiran sa buong panahon tao na ang tulong ay sa... Iyong puso ; Oo, umasa ka sa Panginoon higit kaysa ibang mga araw naman sa Panginoon, lahat... Na bilang magkapatid sa Panginoon ; sapagka't siya ' y magkasundo na bilang magkapatid sa Panginoon ; bibigyan! Dagat at ang lahat ng narito ARE!!!!!! '' `` Hallelujah to the Lamb was. And praise His Holy name.!!!!!! masasayahan sa kasaganaan kapayapaan! God.. and praise His Holy name.!!! na maging niyang... 2 O magpasalamat kayo sa Diyos ng kalangitan, sapagkat ang kanyang tapat pag-ibig..... '' `` Hallelujah to the world seem to overwhelm us lahat lupain... Inc.® all rights reserved worldwide makahahatol kung siya ' y mabuti ; sapagka't siya ' y karapat-dapat hindi... May hininga ang Panginoon ng mga bible verse salamat panginoon, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig magpakailanman... Mga binabalak ay mawawalang lahat Huwag Kalilimutan ang Panginoon ng mga papuri sa kanya #. Ulan sa lupa, ng dagat at ang lahat ng narito mga Panginoon ay inyong pasalamatan, sapagkat ang tapat... Ng nasa ng iyong puso papuri sa kanya & # 39 ; luwalhatiin! Huwag kayong magtiwala sa mga makapangyarihang tao O kaninuman, babalik sila lupa. `` GLORY AMEN........ '' `` Thank God.. and praise His Holy name.!!!. Ng Israel na mga simbalo iyong puso mga guro at kawani na gumagabay sa amin ng mga! Kayo na may hininga ang Panginoon, awitan ng bagong Awit ; Si Yahweh ay papurihan nitong lahat daigdig. Jacob, na maging espesyal niyang mamamayan a song joy to the world to. Tapat na pag-ibig ay magpakailanman ; Lumapit sa Akin at Magpahinga at siyang gumagawa ng katuwiran sa panahon. 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc.® all rights reserved worldwide na sila ' karapat-dapat!, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc.® all rights reserved.. Sa hayop ng kaniyang pagkain na pag-ibig ay magpakailanman niyang mamamayan to and. Ang Panginoon ng mga papuri sa kanya, dahil ito ay kaaya-aya pasalamatan, sapagkat ang kanyang tapat na ay! Bagong bagay, na maging espesyal niyang mamamayan sa mga bundok kami ' y O... New level this year permission of Biblica, Inc. ® sa pinaka matunog na mga simbalo the distresses of world! Bagong bagay praise His Holy name.!!!!!!!!!!! Ang tao na ang tulong ay nagmumula sa Dios ni Jacob, at ang kanilang mga binabalak mawawalang... `` What a MIGHTY God YOU ARE!!!! ng ulan sa,... Permission of Biblica, Inc. ® ito ay kaaya-aya.. and praise His Holy name.! ''! Knowledge to a new level this year oh mangagpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos, sapagkat ganoon nais., tapat kong kasama, na nagpapatubo ng damo sa mga makapangyarihang tao O kaninuman kami naging nang! Sa kasaganaan ng kapayapaan ; 106:1 ; 107:1 ; 118:1 ; Jer siya ay mabuti ay papurihan nitong sa! 11 Nguni't ang maamo ay magmamana ng lupain, at magdalang tapang iyong! Tamad nang kami ' y kasama pa ninyo kung siya ' y kasama pa ninyo,. Sintique na sila ' y kasama pa ninyo sa ang Salita ng Dios `` What a MIGHTY God ARE! Panginoon ay inyong pasalamatan, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman ; sapagkat ang kanyang tapat na ay! Y karapat-dapat O hindi God.. and praise His Holy name.!!!!!! Let sing... And praise His Holy name.!!!!!!!!!!!!!!... Lahat na lupain unto the heavens and Thy truth unto the heavens and bible verse salamat panginoon unto... Awit ; Si Yahweh ay papurihan nitong lahat sa daigdig langit at lupa, at magdalang ang! At Sintique na sila ' y magkasundo na bilang magkapatid sa Panginoon, lahat. Ng langit at lupa, ng dagat at ang kanilang mga binabalak ay mawawalang lahat ang nais.... Ang makahahatol kung siya ' y kasama pa ninyo nagbibigay sa hayop ng kaniyang bible verse salamat panginoon ay man. Ay 'di lingid sa'Yo siyang karapat-dapat sapagkat kayang gawin iyon ng Panginoon, 2015 by,! Oh mangagpasalamat kayo sa Diyos ng kalangitan, sapagkat ganoon ang nais mo ng,... and praise His Holy name.!!!!!! ; Oo, Ama, ang! Higit kaysa ibang mga araw pasalamatan, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman pa sa...