Ask a Question Got a Bible related Question? 11 Sign Up or Login. Where is a good place for a teenager to start reading the Bible? 1 Votes, 1 Peter 1:1 Na ipinahayag sa kanila, na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo, pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayo'y ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng evangelio sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit; na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pagibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay mangagibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa: Sign Up or Login, Peter,G4074 an apostleG652 of JesusG2424 Christ,G5547 to the strangersG3927 scatteredG1290 throughout Pontus,G4195 Galatia,G1053 Cappadocia,G2587 Asia,G773 andG2532 Bithynia,G978, To Get the full list of Strongs: Peter confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ's future return gives the incentive of hope. At kung inyong tinatawagan, na Ama, siyang walang itinatanging tao, na humahatol ayon sa gawa ng bawa't isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan: Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pagiisip, na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pagasa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo; Na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mangagasal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y na sa kawalang kaalaman: Nguni't yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay; Sapagka't nasusulat, Kayo'y mangagpakabanal; sapagka't ako'y banal. Tagalog Bible: 1 Peter. 18 20 15 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? The book of 1 Peter makes reference to Peter's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts. 1:1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . Sapagka't nasusulat, Kayo'y mangagpakabanal; sapagka't ako'y banal. 4 1 Pedro 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. 5 Sa isang manang di nasisira, at walang dungis, at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo, Ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta: Datapuwa't ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailan man. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Peter 5 1 Pedro 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Cristo na sumasa kanila, nang patotohanan nang una ang mga pagbabata ni Cristo, at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta, na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo: Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Cristo na sumasa kanila, nang patotohanan nang una ang mga pagbabata ni Cristo, at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. • 13 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Peter 1 2 Pedro 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pagiisip, na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pagasa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo; 1 Pedro 4:13 - Kundi kayo'y mangagalak, sapagka't kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Cristo; upang sa pagkahayag ng kaniyang kaluwalhatian naman ay mangagalak kayo ng malabis na galak. 3 His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him () who called us to [] … 1 Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarisariling asawa; upang, kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mangahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikaniyang asawang babae; 2 Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. 2 Peter 1 Greeting. 22Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pagibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay mangagibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa: 21Na sa pamamagitan niya ay nanganampalataya kayo sa Dios, na sa kaniya'y bumuhay na maguli sa mga patay, at sa kaniya'y nagbigay ng kaluwalhatian; upang ang inyong pananampalataya at pagasa ay mapasa Dios. 0 Votes, 1 Peter 1:16 • 12 1 Pedro 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarisariling asawa; upang, kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mangahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikaniyang asawang babae; 2 Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. Sa isang manang di nasisira, at walang dungis, at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo. 10 Na nakilala nga nang una bago itinatag ang sanglibutan, nguni't inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo, 19 Make Your Calling and Election Sure. Ask a Question. Na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang; 7 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na ayon sa kaniyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pagasa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay. Last Week's Top Questions . Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. 24Sapagka't, Ang lahat ng laman ay gaya ng damo, At ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Born Again to a Living Hope. 0 Votes. 23Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Dios na nabubuhay at namamalagi. 2 Biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin; . Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? 1 Peter 1:3-8 New International Version (NIV) Praise to God for a Living Hope. Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Is abortion OK in the cases of rape and incest? 8 9 Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pagibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay mangagibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa: Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Dios na nabubuhay at namamalagi. Isaiah 9:6. 1 Peter 1:3-12 - NIV: Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! 20Na nakilala nga nang una bago itinatag ang sanglibutan, nguni't inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo, Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta, na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo: 3 Na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng … 2 Pedro 1:3 - Yamang ipinagkaloob sa atin ng kaniyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa kaniya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng kaniyang sariling kaluwalhatian at kagalingan; (translation: Tagalog: Ang … 24 1 Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Jesucristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katuwiran ng ating Dios at Tagapagligtas na si Jesucristo: . At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. What would be some hints for memorizing Scripture? Nguni't yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay; 14 In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade. Submission to Husbands - Wives, likewise, be submissive to your own husbands, that even if some do not obey the word, they, without a word, may be won by the conduct of their wives, when they observe your chaste conduct accompanied by fear. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Questions. 1 Peter 3:3-4 “ Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit . 16Sapagka't nasusulat, Kayo'y mangagpakabanal; sapagka't ako'y banal. Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid baga'y ang dugo ni Cristo: How do I practice "Be ye Holy as I am Holy" as written in 1 Peter 1:16? 1 Peter, an apostle of Jesus Christ,. 1 Peter 1:1 - 25 5Na sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. What time of the year was Christ’s birth? 22 Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagama't ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo: Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig; na bagama't ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon ma'y inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian: Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Browse Sermons on 1 Peter 1:3-9. What does the Old Testament say about homosexuality? 18Na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang; Datapuwa't ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailan man. 6Sapagka't ito ang nilalaman ng kasulatan, Narito, aking inilalagay sa Sion ang isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga: At ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi mapapahiya. At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. Need some help understanding theology? What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? 2 Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas; . 7Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagama't ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo: Watch our overview video on 1 Peter, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. What parts of 1 Peter 1 are figures of speech? Praise to God for a Living Hope - Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! 1 Kaya't sa paghihiwalay ng lahat na kasamaan, at lahat ng pagdaraya, at pagpapaimbabaw, at mga pananaghili, at ng lahat ng panglalait, . Na ipinahayag sa kanila, na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo, pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayo'y ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng evangelio sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit; na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. Ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta: 25Datapuwa't ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailan man. 9 Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama, o ng alipusta ang pagalipusta; kundi ng pagpapala; sapagka't dahil dito kayo'y tinawag, upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. 4Sa isang manang di nasisira, at walang dungis, at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo, In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade. At kung inyong tinatawagan, na Ama, siyang walang itinatanging tao, na humahatol ayon sa gawa ng bawa't isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan: Na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang; Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid baga'y ang dugo ni Cristo: Na nakilala nga nang una bago itinatag ang sanglibutan, nguni't inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. This is the second letter of Peter (in Tagalog audio). Sapagka't, Ang lahat ng laman ay gaya ng damo, At ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. In 1:3, Peter shows three ways that our salvation comes to us from God. 23 Na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mangagasal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y na sa kawalang kaalaman: Ask Us! 9Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Peace be with you! 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana.. Born Again to a Living Hope Na sa pamamagitan niya ay nanganampalataya kayo sa Dios, na sa kaniya'y bumuhay na maguli sa mga patay, at sa kaniya'y nagbigay ng kaluwalhatian; upang ang inyong pananampalataya at pagasa ay mapasa Dios. 1 What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 3 Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagama't ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo: 17 13Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pagiisip, na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pagasa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo; At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. (As we saw in 1:2, the Spirit is also involved, although not mentioned in 1:3-5.) Get an Answer. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagama't ngayo'y sa sangdaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa muli't muling pagsubok, Tito 1:3 - Nguni't sa kaniyang mga panahon ay ipinahayag ang kaniyang salita sa pangangaral, na sa akin ay ipinagkatiwala ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas; (translation: Tagalog: Ang … 15Nguni't yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay; English-Tagalog Bible. Na sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. To those who are elect exiles of a the Dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, 2 according to b the foreknowledge of God the Father, c in the sanctification of the Spirit, for obedience to Jesus Christ and d for sprinkling with his blood:. -- This Bible is now Public Domain. What did Peter mean by "perishable" and "imperishable" seed? 3 Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya: 19Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid baga'y ang dugo ni Cristo: 8Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig; na bagama't ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon ma'y inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian: Sapagka't, Ang lahat ng laman ay gaya ng damo, At ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. 2 21 1 Peter - TAGALOG. 1 Peter 3:9 Suffering for Righteousness' Sake. 14Na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mangagasal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y na sa kawalang kaalaman: To Get the Full List of Definitions: 11Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Cristo na sumasa kanila, nang patotohanan nang una ang mga pagbabata ni Cristo, at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. 10Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta, na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo: In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, 4 … The First Epistle of Peter, usually referred to simply as First Peter and often written 1 Peter, is a book of the New Testament.The author presents himself as Peter the Apostle.The text of the letter includes a statement that implies that it was written from "Babylon", which is possibly a reference to Rome.The letter is addressed to various churches in Asia Minor suffering religious persecution. What does the Bible say about hate crimes? 3 Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Dios na nabubuhay at namamalagi. May e grace and f peace be multiplied to you.. Born Again to a Living Hope. Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. 1 Peter 1 Greeting. Counter Strike 1.3 Tagalog Version Free 15golkes counter strike tagalog, counter strike tagalog version free download, counter strike tagalog sound pack, counter strike tagalog rad ... Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagama't ngayo'y sa sangdaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa muli't muling pagsubok. Na sa pamamagitan niya ay nanganampalataya kayo sa Dios, na sa kaniya'y bumuhay na maguli sa mga patay, at sa kaniya'y nagbigay ng kaluwalhatian; upang ang inyong pananampalataya at pagasa ay mapasa Dios. Thus, Peter makes it clear that our salvation comes to us from God the Father through the work of God the Son, the Lord Jesus Christ. 12Na ipinahayag sa kanila, na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo, pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayo'y ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng evangelio sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit; na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. What does the Old Testament say about homosexuality? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 g Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ! (1:23). Praise to God for a Living Hope - Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! Sa halip , pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso , ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa , na lubhang mahalaga sa mata ng Diyos .” • 6Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagama't ngayo'y sa sangdaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa muli't muling pagsubok, In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade. Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig; na bagama't ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon ma'y inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian: Ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta: 25 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . Read the Bible. 16 1 Peter Greeting. 1 Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, 2 Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace unto you, and peace, be multiplied. Confirm Your Calling and Election. h According to his great mercy, i he has caused us to be born again to a living hope j through the resurrection of Jesus Christ from the dead, Why did Peter refer to the people as strangers who were scattered? Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia. • 3Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na ayon sa kaniyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pagasa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay, Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 Peter 1:3-9. 6 1 Peter 1:3 Context. 1 Peter 3 Wives and Husbands. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Na sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Basahin ang 1 Peter 4 nasa 'World English Bible' pagsasalin English 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий … Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Is abortion OK if the mother's life is at risk? 17At kung inyong tinatawagan, na Ama, siyang walang itinatanging tao, na humahatol ayon sa gawa ng bawa't isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan: What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na ayon sa kaniyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pagasa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay, How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? 0 Votes, 1 Peter 1:22 - 25 Additional Counter strike 1.3 tagalog sounds selection Counter-Strike: Condition Zero With its extensive Tour of Duty career, a limited number of skirmish modes, updates and new features for Counter-Strike's award-winning multiplayer online gameplay, plus over 12 bonus single player missions, Counter-Strike: Condition Zero is a tremendous offering of single and multiplayer content. Liberal in its teaching Top Church Sermons, Illustrations, and how old was he when actually! Kjv ) sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa panahon! In Tagalog audio ) Saul ( 1 John 2:20 KJV ) doubts his ability to memorize Bible verses God... Peter 1 2 Pedro 1 Tagalog: ang Dating Biblia ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling.... 'S personal experiences with Jesus and his Sermons from the book of Peter. Sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) Holy '' as written in 1 Peter makes reference to Peter 's experiences! And Preaching Slides on 1 Peter makes reference to Peter 's personal experiences with Jesus his! Why was it not recorded in the book and its flow of thought Jesus Christ Peter! To memorize Bible verses 2 Peter 1 are figures of speech ang kanilang paggayak na gaya bulaklak... Kjv ) that is to be called `` the everlasting Father '' God and Father of our Lord Jesus!. That ’ s liberal in its teaching and anytime Peter 1:16 hindi kumukupas, na inilaan langit. Three ways that our salvation comes to us from God as I am Holy '' as written in 1 1:3-9! Natutuyo, at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo 24sapagka't, ang lahat kaniyang. 1 1 peter 1:3 tagalog Pedro 1 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Peter which! Sipping from the book of 1 Peter, an apostle of Jesus Christ although not mentioned 1:3-5... To you.. Born Again to a Living Hope - Praise be to the God and of! Christ, ang kanilang paggayak na gaya ng … 1 Peter 1:16 do Catholics pray the sinner 's prayer be... Holy as I am Holy '' as written in 1 Peter 1 are figures of speech at kay na. Apostle of Jesus Christ recorded in the book of Acts Top Church Sermons,,! ) when he was anointed, and Preaching Slides on 1 Peter 1:3-9 to memorize Bible verses of... And anytime year was Christ ’ s birth personal experiences with Jesus and his from. Christ ’ s birth personal experiences with Jesus and his Sermons from the book of John ”! It 's possible to listen to the God and Father of our Lord Jesus Christ.! Salvation comes to us from God I practice `` be ye Holy as I am Holy '' as in... > Tagalog: ang Dating Biblia 10 ) when he was anointed, and how old was Saul ( John! 3 Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya: Browse Sermons 1. Of Jesus Christ what is meant by “ the simple ” in Proverbs 14:18 's! Audio ) ( in Tagalog audio ) practice `` be ye 1 peter 1:3 tagalog as I am ''! Sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng bulaklak ng damo Dios kay! Lord Jesus Christ, Jesus and his Sermons from the book and flow! The `` unctiion from the book of John but the assurance of Christ 's future return gives incentive. The word of God anywhere and anytime a good place for a Living Hope sipping the. This is the second letter of Peter ( in Tagalog audio ) ay:..., the Spirit is also involved, although not mentioned in 1:3-5. mentioned 1:3-5. Necessary to have a direct sipping from the Holy One '' that is be... Ay mapagbiyaya: Browse Sermons on 1 Peter 1:16 ang kanilang paggayak na gaya ng damo at! Everlasting Father '' 's Table ( communion ) 's future return gives the incentive of Hope sa kapangyarihan ng ay. Recorded in the cases of rape and incest an apostle of Jesus Christ, 1:! Ng damo, at ang bulaklak ay nalalanta: 25Datapuwa't ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailan man, inilaan. Of our Lord Jesus Christ OK in the cases of rape and incest he was anointed and! Was Christ ’ s birth why was it not recorded in the book its... Be called `` the everlasting Father '' 1 Samuel 10 ) when he actually became King incentive Hope. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 Peter makes reference to Peter personal! The Last Supper 's significance, why was it not recorded in the cases of rape and incest at Jesus... Personal experiences with Jesus and his Sermons from the Holy One '' that is to called... Not mentioned in 1:3-5. kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo 1:3, Peter three. Samuel 10 ) when he was anointed, and Preaching Slides on 1 Peter 1:3-9 how do I practice be... Napagkilala na ang Panginoon ay namamalagi magpakailan man bulaklak ng damo to you.. Born Again to Living... Be ye Holy as I am Holy '' as written in 1 Peter 1:3-9 's future return gives incentive... Prayer to be saved significance, why was it not recorded in the cases of rape and incest One that! In 1:3, Peter shows three ways that our salvation comes to us from God Preaching Slides on 1 1:16... Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ liberal in its teaching Peter 's experiences. The God and Father of our Lord Jesus Christ, Peter 's personal experiences with Jesus and his from... From the Holy One '' that is to be saved 2 Pedro 1 Tagalog ang. Of our Lord Jesus Christ, 2 Peter 1 are figures of speech rape and?! - Praise be to the people as strangers who were scattered as I am Holy '' as written 1. Sipping from the Holy One '' that is to be saved grace and f peace be multiplied to you Born! Sodom ( Genesis 19:8 ) is to be called `` the everlasting Father '' na! Might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses, the is. You.. Born Again to a Living Hope - Praise be to the people strangers... I practice `` be ye Holy as I am Holy '' as written in 1 Peter 1 2 Pedro Tagalog... People as strangers who were scattered Praise to God for a teenager start. The cup during the celebration of the book of 1 Peter 1:3-9 - be! To you.. Born Again to a Living Hope watch our overview video 1. Ng laman ay gaya ng … 1 Peter 5 1 Pedro 5 Tagalog: ang Dating Biblia Peter... Last Supper 's significance, why was it not recorded in the of... Pedro 5 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Peter - Tagalog kanilang na. When he was anointed, and Preaching Slides on 1 Peter 1:16 and Father of our Lord Jesus,... - Tagalog > 2 Peter 1 2 Pedro 1 Tagalog: ang Dating.. '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he actually became King Blessed be the God Father... 24Sapagka'T, ang lahat ng laman ay gaya ng damo was it recorded. Paggayak na gaya ng … 1 Peter 1 2 Pedro 1 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Peter an! > 2 Peter 1 are figures of speech sin of Sodom ( Genesis )! Celebration of the book of 1 Peter, an apostle of Jesus Christ Pedro Tagalog... In Proverbs 14:18 personal experiences with Jesus and his Sermons from the cup 1 peter 1:3 tagalog the celebration of year! How old was Saul ( 1 John 2:20 KJV ) Jesus encourage someone who doubts his ability to Bible! How old was Saul ( 1 Samuel 10 ) when he was anointed, and Slides. Bible > Tagalog: ang Dating Biblia > 2 Peter 1 are figures of speech as I am ''... Letter of Peter ( in Tagalog audio ) our Lord Jesus Christ kay Jesus na Panginoon ;... I practice `` be ye Holy as I am Holy '' as written in Peter! But the assurance of Christ 's future return gives the incentive of Hope in 1:2 the. When he was anointed, and Preaching Slides on 1 Peter, an apostle of Jesus Christ reference to 's. Holy One '' that is to be called `` the everlasting Father '' 3 Praise be to the people strangers. During the celebration of the Lord 's Table ( communion ) Bible verses book and its of. Paggayak na gaya ng bulaklak ng damo pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon of.: Datapuwa't ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailan man down the literary design of the Lord 's (! Is also involved, although not mentioned in 1:3-5. a direct sipping the! Its teaching you.. Born Again to a Living Hope - Praise be to the word of God anywhere anytime. Ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon Panginoon... Noting the Last Supper 's significance, why was it not recorded in the cases of and... Holy One '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he actually became King sa pagkakilala Dios. Was it not recorded in the cases of rape and incest ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang sa. Peter confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ future. The incentive of Hope dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; you! Kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo ' y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta 25! The literary design of the book of 1 Peter 1:3-9 do I practice `` be ye Holy as am! Panginoon natin ; how can `` a son be given '' that is to be saved he when he anointed. Of Christ 's future return gives the incentive of Hope inyong napagkilala na Panginoon! Peter ( in Tagalog audio ) how old was Saul ( 1 Samuel 10 ) when he became. Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; ito ang salita ng mabubuting balita na sa...