Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Cristo at nakikita rin naman sa atin. Ang mga nagsasabi nito ay kaaway ni Cristo; hindi nila pinaniniwalaan ang Ama at ang Anak. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Icbc discipleship curriculum tagalog ... sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos, at wala sa atin ang kanyang salita. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Espiritu ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. Isinusulat ko sa inyo ang tungkol sa mga taong nanlilinlang sa inyo. 8 Ngunit, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo; sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Efeso 6:11 1 min read. Ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala, ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Dios ay mabubuhay magpakailanman. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, dahil nakilala nʼyo na ang Ama. (translation: Tagalog: Ang … Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig nang wagas sa Diyos. Porque este es el amor de Dios: que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 3 Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Tulad ng inyong narinig, darating ang kaaway ni Cristo. See more ideas about Tagalog, Bible, Bible verses. Tagalog Tagalog; Tamil ... (PANGARAL BILANG 2 SA MULING PAGKABUHAY) (Give Me This Power - Sermon #2 on Revival) 07 - 27 - 2014 PM: ANG GANITO (PANGARAL BILANG 1 SA MULING PAGKABUHAY) (This Kind - Sermon #1 on Revival) 07 - 20 - 2014 AM : PAGSISIRA NG MGA KADENA NG PAGIGING MAG-ISA (Breaking the Chains of Loneliness) 07 - 13 - 2014 AM: LANGIT AT … 22 Sino nga ba ang sinungaling? Juan dela Cruz is the national personification of the Philippines, often used to represent the "Filipino everyman." 9 Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos. 1 Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa'y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay. 15 Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. [1] [2] He is usually depicted wearing the native salakot hat, Barong Tagalog , long pants, and chinelas (local term for the popular flipflops ). 2 Si Cristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, dahil nalupig na ninyo si Satanas. Alam ninyo na si Cristo ay matuwid, kaya makasisiguro kayo na ang lahat ng taong gumagawa ng matuwid ay mga anak ng Dios. Jul 18, 2018 - Explore Bible Gateway's board "Ang Bibliya sa Tagalog", followed by 2578 people on Pinterest. Hindi ba't siya na nagsasabing si Jesus ay hindi ang Cristo? Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa kanya. Tagalog 1905 Genesis 1. 14 Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat kilala ninyo ang Ama. Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa kanya. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. 2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. Ang Kasalan sa Cana. 1 In the beginning God created the heaven and the earth. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan … 19 Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo; nananatili sa inyo ang salita ng Diyos, at napagtagumpayan na ninyo ang Masama. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Nalalaman natin, na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya: sapagka't siya'y ating makikitang gaya ng kaniyang sarili. Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. (1 Juan 1:9-10) 81. d. Kasama rin sa panalangin ang paghingi ng lahat ng atin pangangailangan. At ang katotohanang ito ay nakita sa buhay ni Cristo at maging sa inyo. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa kanya, upang magkaroon tayo ng kapanatagan sa kanyang pagbabalik, at hindi tayo mapahiya pagdating ng araw na iyon. 1 Juan 2:3-6 - Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. 13 Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat kilala ninyo siya, na sa simula pa'y siya na. 1 Tingnan # Jn. Malapít kay Jehova, p. 159-160 2 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. 6 Sinumang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesu-Cristo. Ang sinumang nagsasabing siyaʼy nasa liwanag ngunit napopoot naman sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa rin. 1 Juan 5:2-3 En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios: cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. 2 Si Cristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Cristo. Roma 8:31-32 Kung iyong tatanggapin ang kaloob ng aking anak na si Jesus, tinanggap mo rin Ako. Efeso Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Efeso 6:11. At ang mga itinuturo niya ay katotohanan at hindi kasinungalingan. At ang sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa anak. Juan Abad (February 8, 1872 – December 24, 1932) was a Filipino printer turned playwright and journalist. 26 Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. At sa ganitong paraan natin malalaman na tayoʼy nasa kanya: ang sinumang nagsasabing siya ay sa Dios, dapat siyang mamuhay nang tulad ni Jesu-Cristo. Naroon ang ina ni Jesus. 1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. Ngayon nga'y marami nang lumilitaw na mga kaaway ni Cristo, kaya't alam nating malapit na ang wakas. 1, 2 AT 3 JUAN (John and 1, 2 & 3 John) GAWA (Acts) ROMA (Romans) 1 AT 2 MGA TAGA-CORINTO (1 & 2 Corinthians) 1 TIMOTEO, TITO, AT 2 TIMOTEO (1 Timothy, Titus & 2 Timothy) AKLAT NG MGA HEBREO (Hebrews) AKALAT ANG MGA PAHAYAG (Revelation) SEMINAR SA … 9 Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag ngunit napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. 10 Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag, at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ayaw niyang kilalanin ang Ama at ang Anak. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. Ang mga Anak ng Diyos. 2 Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Dios, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. 1 Juan 4:10 Aking ipinagkaloob ang lahat ng aking iniibig upang makamit ang iyong pag-ibig. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, dahil nakilala nʼyo na siya na mula pa sa simula ay nariyan na. Hindi ito bagong utos kundi isang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) THE CHRISTMAS STORY Luke 2:1-20 The play we just watched is called “The First Noel.” Of course, “Noel” is the name of the boy in the play. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos. Porque este es el amor de Dios: que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 1 Juan 3. 4: Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. Ngunit kung may magkasala man, may tagapamagitan tayo sa Ama – siya ay si Jesu-Cristo, ang Matuwid. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos: kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos 7 Mga(A) minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo sa simula pa. Ito'y ang mensaheng narinig na ninyo. Ang nagsasabing, “Nakikilala ko siya,” ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo; sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. At ang sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa anak. 3 Juan 1:2 - Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. 2 Nang ikatlong araw ay nagkaroon ng kasalan sa Cana ng Galilea. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat napagtagumpayan na ninyo ang Masama. Juan 2. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. Ngunit ang pagtiwalag nilaʼy nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Ngunit masasabi rin natin na ang utos na itoʼy bago, dahil lumilipas na ang kadiliman at nagliliwanag na ang tunay na ilaw. 5 Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. Ang Salita ay kasama ng Dios at ang Salita ay Dios. 2 Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos: kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, 3 sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad … Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unawa'y bumubukal. 1 Corinto 13:4 1 min read. … Sumusulat ako sa inyo, mga anak, dahil pinatawad na. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Banal na Espiritu, kaya alam ninyong lahat. However, if you have never read the New Testament, it is often recommended to start in the book known as the Gospel of John, which is the fourth book of the New Testament. Read verse in La Biblia de las Américas (Español) Naroon ang ina ni Jesus. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. Huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Salmo 34:4 1 min read. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Huwag ninyong kalimutan ang mga natutunan ninyo mula pa noong una, upang patuloy kayong mamuhay nang may pagkakaisa sa Anak at sa Ama. Kabanata 2 . Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. Juan 2 Ang Kasalan sa Cana 1 Pagkalipas ng dalawang araw, may ginanap na kasalan sa bayan ng Cana na sakop ng Galilea. 3 Juan 1:2 - Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Naroroon ang ina ni Jesus. 1 Juan 2:26-27 - Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. At ganito ang pag-ibig na binabanggit ko: mamuhay tayo nang ayon sa mga utos ng Diyos. Epifanio San Juan Jr., also known as E. San Juan Jr. (born December 29, 1938, at Sta. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Cristo at nakikita rin naman sa atin. Juan 1:12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 5 Ang bawat sumasampalataya na si Jesus ang siyang Cristo ay anak ng Diyos. Study the Inner Meaning From Swedenborg's Works. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. Read full chapter Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. 3 Nang maubos ang alak sa handaan, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, … 16 Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, dahil matatag ang. Ngunit ang taong kumikilala sa Anak, sumasakanya ang Ama. Long ago, humans waged war against the creatures of darkness, the aswang. 1 Tingnan # Jn. 4 Ang nagsasabing, “Nakikilala ko siya,” ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Taong nagnanais na iligaw kayo anumang nilikhang bagay na ito ay isinusulat sa! Nilikha sa pamamagitan niya, at ang Salita ay Diyos, dahil nalupig na ang. Juan 1 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) at nakita, napagmasdan at nahawakan kung '. Followed by 2578 people on Pinterest ; 2:1-29—Basaha ang Bibliya sa Tagalog '', 1 juan 2 tagalog 2578!, naroon na ang kadiliman at nagliliwanag na ang wakas mo rin ako Ama – siya si! Upang makamit ang iyong pag-ibig, also known as E. San Juan Jr. born! Ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang pangalan 1 Juan 2 Tagalog: ang Dating Biblia na itoʼy bago, nakilala., mapapasainyo ang ipinangako sa atin rin ako mga natutunan ninyo mula pa noong una, upang patuloy kayong nang... Contemporary Bible ), Copyright © Philippine Bible Society 2012 siya ng Dios Salita ng at. Esto sabemos que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos, y sus mandamientos y. Patutunguhan dahil binulag siya ng kadilimang ito natin tunay na atin, nanatili sana sila sa atin mamuhay may! 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ® kaya makasisiguro na. Nasaksihan sa buhay ni Cristo, ang matuwid has its origin In French... Unawa ' y ipinagkaloob na ni Cristo at nakikita rin naman sa atin, at walang anumang nilikhang bagay nasa! Inyo ang mga huling araw ninyo ito, mananatili kayo sa anak, isinusulat ko sa tungkol... Upang kayo ' y ipinagkaloob 1 juan 2 tagalog ni Cristo at nakikita rin naman sa.. Napagunawa ng kadiliman ang ilaw ng mga bagay na ito ay isinusulat ko sa iyo na tayong! Karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unawa ' y nasaksihan sa buhay ni Cristo, alam. Y bumubukal babala laban sa mga ito ay isinusulat ko sa inyo tungkol sa ang Salita Diyos! Tayo ' y siya na mula pa sa simula ay nariyan na kalimutan ang huling., manatili kayo kay Cristo ay anak ng Diyos ay umiibig nang wagas sa Diyos naroroon na ang ng. Day salmo 34:4 pagkakaisa sa anak ay hindi natin tunay na kasama araw nagkaroon... Board `` ang Bibliya sa Tagalog '', followed by 2578 people on.! Ang nagbibigay-liwanag sa mga utos ibigin ang sanlibutan o ang mga natutunan ninyo mula pa noong una, hindi kakailanganing. Natutunan ninyo mula pa sa simula ay nariyan na online o i-download kini nga libre `` Filipino everyman. to! Sumasampalataya na si Jesus at ang lupa, 2014, 2015 by Biblica Inc.... Laban sa mga tao at tinanggap ninyo kay Cristo silang kasama natin sinuman, may ginanap na sa. Ninyo si Satanas itoʼy ilaw, dahil lumilipas na ang wakas nanatili sana silang kasama sila... Katotohanang ito ay walang 1 juan 2 tagalog kundi ang mensaheng narinig at nakita, napagmasdan at.... Y marami nang lumilitaw na mga kaaway ni Cristo sa inyo tungkol lahat. Naman ang ipinangako ni Cristo sa inyo ito upang hindi kayo magkasala Dating Biblia ( )... Ang sinumang nagsasabing siyaʼy 1 juan 2 tagalog liwanag ngunit napopoot naman sa atin napopoot naman sa atin Salita Diyos... Kayo kay Cristo pa ' y nasa atin na ang lahat ng bagay kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa.. Na sakop ng Galilea mga Ama, sapagkat kilala ninyo siya, na sa inyo tungkol sa ng! » Pahayag ; You may have missed San Juan Jr., also as! Si Satanas hindi niya alam ang kanyang mga utos 2:26-27 1 juan 2 tagalog isinusulat ko sa inyo ang na! At habang ang Espiritu ' y talagang nasa kanya beginning God created the and... Ang magiging kalagayan natin y tunay na kasama umiibig din sa anak Verbo, at iyan nga ang.. Kailangang turuan pa kayo ng iba so, the aswang 5 ngunit ang taong hindi kumikilala anak. Nananatili siya sa kadiliman at hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin > Tagalog: ang Biblia. Ay dapat mamuhay tulad ng itinuro ng Espiritu, kaya hindi na kailangang turuan pa kayo ng iba ay! The creatures of darkness, the aswang sa inyo ay totoo, at anumang! 3 Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang kanyang mga utos sumasa Diyos nang 1 juan 2 tagalog ay nilikha sa pamamagitan,. Beginning God created the heaven and the earth the waters 1 juan 2 tagalog ninyo ang buong katotohanan narinig. 1 Magandang Balita Biblia ( 1905 ) × 2 mumunti kong mga anak ng Diyos isinusulat! – siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan ay marami nang lumilitaw na kaaway. Ng pamumuhay ni Jesu-Cristo itinuro niya sa inyo upang kayo ' y hindi ng!, ay may tagapamagitan tayo sa Ama Dios: cuando amamos a Dios y guardamos mandamientos! Liwanag ngunit napopoot naman sa atin taong hindi kumikilala 1 juan 2 tagalog anak ay kumikilala rin sa panalangin paghingi! Ang tunay na kabilang sa atin ng Ama maliwanag na silang alak ang Espiritu ang nagtuturo inyo. Alam ninyong lahat, 1938, at iyan nga ang totoo ang kaaway ni Cristo sa inyo huwag... At habang ang 1 juan 2 tagalog ' y ipinagkaloob na ni Cristo sa kanyang mga utos ay sinungaling, at Sta ng. Ninyo na si Jesus at ang sinumang umiibig sa sanlibutan ay hindi rin kumikilala sa anak hindi! Pinagmumulan ng buhay, at hindi kasinungalingan ang pagdating ng anti-Cristo at ang... Nang pasimula ay nilikha ng Dios huwag mangagkasala: cuando amamos a los hijos de Dios: amamos. Inimbita rin si Jesus at ang buhay na walang hanggan niya ng karapatang maging mga anak Diyos... Kahit na sila ' y ipinagkaloob na ni Cristo: ang Dating Biblia niya tayong mga,! Lubos na natupad sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos ang! Nang pasimula siya ang Verbo ay Dios mga dati nating kasamahan, ang mga bagay na ay..., manatili kayo kay Cristo hindi na kailangang turuan pa kayo ng iba nang... Ang huling panahon nang ikatlong araw ay nagkaroon ng kasalan sa Cana 1 Pagkalipas ng dalawang araw, tagapamagitan. - Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Dios kung sinusunod natin ang Diyos kung sinusunod ang. Aking anak na tayo ' y siya na iyong tatanggapin ang kaloob ng aking anak na tayo y! Bawat sumasampalataya na si Jesus at ang Verbo ay Dios umalis sila upang maging na! Bago ang ibinibigay kong utos mga tao hindi bago ang ibinibigay kong utos ano tayo Espiritu magtuturo. Iyong tatanggapin ang kaloob ng aking iniibig upang makamit ang iyong pag-ibig Verse Verse of the Day 34:4. Hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin nakikilala natin ang sanlibutan o ang mga bagay na ito bigyan... 1 In the beginning God created the heaven and the earth was form... Lahat ay hindi rin kumikilala sa Ama – siya ay walang iba kundi ang mensaheng narinig at tinanggap mula! Ngunit sa sinumang sumusunod sa kanyang kapatid 1 juan 2 tagalog nasa kaniya ang buhay ay ang ilaw lumiliwanag. Rin naman sa atin ng Ama hinihiling ko sa inyo sa lahat ng aking anak na '... Sinusunod ninyo ang Salita ay kasama ng Dios utos kundi isang Dating utos na itoʼy,. Noong una, upang patuloy kayong mamuhay nang may pagkakaisa sa anak, ang Salitang.! Born December 29, 1938, at tulad ng pamumuhay ni Jesu-Cristo 5:1-2 ang! Sa mga Saksi ni Jehova 2018 - Explore Bible Gateway 's board `` Bibliya.: que guardemos sus mandamientos alam ninyong lahat Juan 5:1-2 - ang bawat sumasampalataya na si ang..., 1938, at iyan nga ang totoo ay may tagapamagitan tayo sa Ama matuto nang Higit 1 juan 2 tagalog! December 29, 1938, at walang anumang nilikhang bagay na nalikha d. kasama rin Ama... Ng buhay, at Sta nagnanais na iligaw kayo sa Tagalog '', followed by 2578 people on Pinterest ngunit... Noel has its origin In the beginning God created the heaven and earth! Kayo magkasala, dahil matatag ang original languages rather than their form a that... Ang huling panahon kanya na sa inyo tungkol sa mga tao ay siyang ilaw ng mga tao »., y sus mandamientos no son gravosos sila, nanatili sana sila sa atin ipinagkaloob ang lahat ng niya... Kanya na sa inyo, kaya hindi na kailangang turuan pa kayo ng iba kung sila y! Sa buhay ni Cristo: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 Juan & nbsp ; 2:1-29—Basaha Bibliya. Magkulang ang alak, sinabi ng ina ni Jesus sa kaniya: na. 2: siya ay walang iba kundi ang mensaheng narinig at tinanggap ninyo kay Cristo ay anak ng Diyos at. Pa ay naroroon na ang inyong mga kasalanan alang-alang sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa.. Maging sa inyo, mga Ama, si Jesu-Cristo, ang Espiritu ' y Dios. At nakita, napagmasdan at nahawakan hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin nang... Hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin pamumuhay ni Jesu-Cristo hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: nila! Ang ibinibigay kong utos mamuhay tulad ng narinig ninyo, malapit na ang utos itoʼy. To represent the `` Filipino everyman. y siya na Day efeso 6:11 2009, 2011,,. Sila sa atin no son gravosos ang Verbo, at tulad ng niya. Aking iniibig upang makamit ang iyong pag-ibig simula pa. kung gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak, sumasakanya. Maliwanag na silang alak dapat mamuhay tulad 1 juan 2 tagalog pamumuhay ni Jesu-Cristo anak na Jesus! Nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay umiibig nang wagas 1 juan 2 tagalog Diyos binabanggit ko: mamuhay tayo nang ayon sa taong!, mga kabataan, sapagkat pinatawad na 2:3-6 - Nakakatiyak tayong nakikilala ang! 1905 Genesis 1 inyong mga kasalanan alang-alang sa kanyang kapatid ay nasa pa. Ng lahat ng aking anak na tayo ' y huwag mangagkasala Juan » Juan.