Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Juan 11:25,26 Juan 14:6-7 Reina-Valera 1960 (RVR1960). NALILITO ANG MARAMI kung alin sa mga relihiyong nakatatag ngayon sa mundo ang dapat nilang aniban dahil ang bawat isa rito’y may iba’t-ibang batayang ginagamit sa pag-aangking sila ang tunay at totoo. Academia.edu is a platform for academics to share research papers. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Itapon ang iyong sarili sa Diyos Anak, “Sapagka't may isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus” (I Ni Timoteo 2:5). Dura, RVR 1960 Biblia De Estudio MacArthur (MacArthur Study Bible). –se revela la última verdad (“aletheia”) sobre el Padre! Ang isang tunay at naaayon sa Bibliyang pagsamba ayon sa pakahulugan ni A. W. Pink (1886-1952), isang Kristiyanong iskolar, sa kanyang pagpapaliwanag sa Ebanghelyo ni Juan ay: “Ito ay pagpapahayag ng isang pusong tinubos, na sinakop ng Diyos, ng pagsamba at pasasalamat.” g. Ipatala ang mga pinal na probisyon sa tsart na nasa pisara. Negro (RVR 1960-KJV Bilingual Bible, Imit. At dapat tayong PUMASOK sa Kanya(Hesus) na ating DAAN sa Kaligtasan. Ang itinuro niya ay siyang katotohanan, at ang tinaglay niyang buhay na kanilang namasdan ay tunay na ang buhay na dapat asamin. Juan 10:28 y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Juan 14:6 RTPV05. —Juan 14:6; Efeso 4:20, 21. Conclusion ¡Jesús es la Revelación del Padre, él es el Camino al Padre, porque en él - ¡en su persona! Inaangkin ng Bibliya ang pagiging kumpleto at perpekto nito sa Awit 12:6, Awit 19:7, Kawikaan 30:5, at sa marami pang ibang talata ng Kasulatan. Dahil sinabi mismo ng Panginoong Hesukristo na Siya ang DAAN, katotohanan at buhay. Sina Pilato at Confucius ay dalawang dakilang pilosopo, at hinahangaan ng mga tao ang mga bagay na kanilang sinabi, nguni't wala ni isa man sa kanila ang nakapagsabing, "Ako ang liwanag ng sanlibutan." Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre; desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ang pagsunod natin kay Jesus sa ating buhay ay siyang paglakad natin "sa daan." Juan 14:6-14 Jesús le dijo<***>: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por mí. Sa pangangaral ng mga kasulatan, mayroong dalawang "daan." Negro (RVR 1960 Apologetics Study Bible, Imit. Kaya sa pagpili ng sasamahang relihiyon ay tinitingnan na lamang ng iba kung alin sa mga ito ang tumutugon sa kanilang panlasa, sa… Lea Juan 14 en línea (RVR60) —Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús—. 6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Leather Black), Biblia Económica Letra Grande RVR 1960 (RVR 1960 Large Print Economy Bible), RVR 1960 Biblia letra grande tamaño manual con índice y cierre (Hand Size Giant Print Bible with Zipper, Thumb-Indexed), Biblia de Estudio Explicada con Concordancia RVR 1960, Marron (RVR 1960 Explicit Study Bible with Concordance, Brown), Biblia Bilingue RVR 1960-KJV, Piel Fab. (cf. Looking for a fundamental understanding of the Bible? Habang ang kapatiran ay lumalago tungo sa pagiging mga kongregasyon, kailangang paulit-ulit nilang paalalahanan ang kanilang sarili na ang paraan ni Jesus ang siyang tamang paraan. Naniwala at naniniwala sila na nagsugo ang Diyos ng mga anghel upang magpahayag ng walang hanggang Ebanghelyo, ayon sa patotoo ni Juan [tingnan sa Apocalipsis 14:6–7] (DBY, 38). Dos Tonos, Marron (Bilingual Bible, Ital. P uno ang Biblia ng mga pangyayaring nabigyan ang mga lalaki’t babae ng dagliang di-pangkaraniwang kakayahan ng Espiritu Santo. Ang mga pangaral na manuskrito at mga videyo ay ngayon lumalabas sa 1,500,000 na mga kompyupter sa lampas na 221 na mga bansa kada taon sa www.sermonsfortheworld.com .Daan-daang iba ang nanonood ng mga videyo, sa YouTube, ngunit di nagtatagal ay iniiwan ang YouTube at nagpupunta sa aming websayt, dahil bawat pangaral ay nagtuturo sa kanila papalyo mula sa YouTube tungo sa … 6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Samaktuwid, ang bersikulo na iyan na kanilang ginagamit upang mapatunayan ang Sola Scriptura ay isang malaking palpak. Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. 7 Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Jesús le dijo: —Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí. ( Juan 1: 11) Kaunti lamang ang kumilala kay Jesus bilang Hari. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. Juan 3:13 “At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid baga’y ang Anak ng tao, na nasa langit.” walang makapupunta sa ama kundi sa pamamagitan ko. Reina-Valera 1960 (RVR1960). Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Sinabi ni Jesus na siya "ang daan" (Juan 14:6), na sa pamamagitan niya tayo ay makarating sa langit. Ang lahat ng Propeta sa kani-kanilang panahon ay itinuturing na Daan at Katotohanan sapagkat sila ang pinagkatiwalaan ng Diyos upang akayin ang lahat ng tao sa landas tungo sa kaligtasan. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Ang Doktrinang Oneness. Juan 14:6 Dios Habla Hoy (DHH). RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. nasusulat sa juan 14:6-7 sumagot si jesus, “ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Reina-Valera 1960 (RVR1960), Sign up for these short lessons that answer basic questions about the Bible, Biblia de Estudio Apologetica RVR 1960, Piel Imit. Sa pagitan ng 1751 at 1754, isinulat ni Juan José Delgado na "inilaan ng mga [katutubong] tao ang kanilang sarili sa paggamit ng aming sulat [Latin]". ANG MGA BANAL NA SALITA NI HESUS Juan 14:6 "… ako ang daan at katotohanan." Ang yumaong si Frederick F. Bruce, isang propesor ng kritisismo at pagpapaliwanag sa Bibliya sa University of Manchester, Inglatera, ay nagsabi: “Kadalasan, hindi posible na ipakita sa pamamagitan ng mga argumento sa kasaysayan ang katotohanan ng bawat detalye sa isang sinaunang akda, ito man ay mula sa Bibliya o hindi. Juan 6:33,51,57,68 Porque el pan de Dios es el que baja del cielo, y da vida al mundo.… Juan 8:51 En verdad, en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} 5. (Isa. Sign up here! Sagot: Walang duda na ang napakaraming bilang ng iba't ibang relihiyon sa mundo sa panahon ngayon ang dahilan kung bakit napakahirap para sa isang naghahanap ng katotohanan na malaman kung alin sa kanila ang tama. I Juan 3:14-15 Nalalaman nating tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagka't tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. Wika ng Biblia Filipino. Ang tunguhin mo ay ang gamitin ang iyong “kakayahan sa pangangatuwiran” para makumbinsi kang nasa katotohanan ka. 24. At natuklasan ko na sa paggawa nito, ginagawa ko ito nang gaya mismo sa nakikita natin sa Ebanghelyo. Read verse in La Biblia de las Américas (Español) Itigil. ... (Juan 17:3) Seryosohin ang iyong pag-aaral ng Bibliya. ( Juan 18: 36 ) Kaya nga ang Hari ng mg hari ay tinanggihan ng Kanyang sariling bayan: Siya’y naparito sa sariling kanya, at Siya’y hindi tinanggap ng mga sariling Kanya. Ang muling pagpapahayag ng Kuwento ni Jesus sa ating sarili ang unang yugto ng pinagpanibagong “ebanghelisasyon.” 6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. (RVR 1960-KJV Bilingual Bible, Bon. Biblia Mujer Verdadera RVR 1960, Duotono Coral (RVR 1960 True Woman Bible, Duotone Coral), Biblia Bilingue RVR 1960-KJV, Piel Imit. Juan 1: 14 Gracias, Jesús. Walang iba pa ang makapagsasabing, "Ako ang buhay," o, "Ako ang daan," o, "Ako ang realidad" (Juan 14:6). ). ࡱ > 7 bjbjU U " 7|7| l j j j 8 t r "( ( ( ( ( ( $ @ z# E ( ( ( ( ( # ( ( h Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ang instrumento ng kapatawaran ay hindi ang Iglesia Katoliko, kundi ang pananampalataya sa … Ang instrumento ng kapatawaran ay hindi ang Iglesia Katoliko, kundi ang pananampalataya sa Panginoong Jesu-Cristo. Sa Bagong Tipan, tinatawag ang mga itong “kaloob ng Espiritu.” Sila ay kaloob dahil hindi sila maaaring hanapin. (Juan 14:6) Bukod diyan, ipinakita ni Jesus 1, 2. Juan 14:6. Bible Study Tagalog - Iniisip ng relihiyosong mundo na ang paniniwala sa Diyos ay paniniwala sa Biblia, at ang paglisan sa Biblia ay hindi paniniwala sa Diyos; bakit mali ang pagkaunawang ito. 43:10-12; Juan 14:6; Gawa 15:14) Hindi mo kailangang maging parang encyclopedia ng Bibliya para patunayan sa sarili mo ang mga pangunahing katotohanang iyon. Gayundin ang facilitator ng pangkat 4, 5 at 6. Si Jesus lang ang magliligtas sa atin. Leather Black), RVR 1960 Santa Biblia Letra Grande, Tapa Dura (Large Print Holy Bible), Biblia Bilingue NIV/RVR 1960, Piel Ital. Juan 14:6 verdad Padre vida mediador. Ang kawalan ng mga pre-Hispanikong ispesimen ng paggamit ng Baybayin ay humantong sa karaniwang maling akala na sinunog o pinuksa ng mga Kastilang prayle ang pagkarami-raming katutubong dokumento. … Negro Ind. Juan 14:6 - NVI. Sinabi ni Hesus, “Sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko” (Juan 14:6). Mga Romano 10:9 - Sapagka't kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Dios sa mga patay ay maliligtas ka: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Nguni’t dapat nating huwag kalimutan na talagang iniaangat ng Diyos ang mga pinagkakatiwalaan Niya. Siya ang Daan sa taong naliligaw ng landas; Siya ang Katotohanan sa taong naghahanap ng mapapanaligan at Siya ang Buhay sa taong napapaligiran ng mga galamay ng kamatayan (Juan 14:6). Magpatuloy tayo sa pagpapaliwanag ng katuruan ng Panginoong Jesus at tingnan natin muli ang Talinghaga ng Manghahasik, pero mula naman sa ibang anggulo’t ibang paraan ng paglalahad. ... ” Si Jesus ay ang buhay, Juan 14:6. (Juan 10:9) At yun ay ang Iglesia na Kanyang Katawan. Dapat muna nating ikunsidera ang ilang mga kaisipan sa paksang ito at titingnan … Nadie llega al Padre sino por mí. Leather), Biblia de Estudio Ryrie Ampliada RVR 1960, Enc. Ang Diyos ay banal at perpektong mapagkakatiwalaan (Juan 14:6; 17:3), at gayundin naman ang Kanyang mga Salita (Juan 17:17). Tanong: "Sa dami ng iba't ibang relihiyon ngayon, paano ko malalaman kung alin ang tama?" Lalagyan nila ng tsek ang mga magkakatulad na probisyon na nakalista sa kani-kanilang group output. Sinuman ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko.” (Juan 14:6). kung ako’y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking ama. Ang bersikulong ito ay hindi dapat ipakahulugan na si Hesus ay Diyos. h. Isunod ang pagpapaliwanag ng mga probisyon sa tsart. i. Ipasuri ang datos sa tsart sa pamamagitan ng sumusunod na tanong: 1. Duo-Tone Leather, Brown), Biblia RVR 1960 de Letra Grande, Piel Imitada Negra (RVR 1960 Large Print Bible, Black Imit. Leather Black Ind. (Juan 14:6). 7 Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Tuwina nating naririnig na ang mga buhay na orakulo ay nararapat na nasa Simbahan, nang sa gayon ang Kaharian ng Diyos ay maitatag at umunlad sa mundo. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.’” (Juan 14:6) Maliligtas tayo dahil tinanggap natin si Jesus at namumuhay tayo ayon sa buhay at aral niya. 6 Jesús le contestó: —Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ng mga probisyon sa tsart na nasa pisara group output camino, la verdad y vida... Padre ; desde ahora le conocéis y le habéis visto al Padre, porque en él ¡en! Ng mga kasulatan, mayroong dalawang `` daan. Jesus bilang Hari el! Mayroong dalawang `` daan. katotohanan ka sa pamamagitan ng sumusunod na tanong 1... ( Hesus ) na ating daan sa Kaligtasan le contestó: —Yo soy el,... Revela la última verdad ( “ aletheia ” ) sobre el Padre y la vida —le contestó Jesús— Si,. T dapat nating huwag kalimutan na talagang iniaangat ng Diyos ang mga magkakatulad na probisyon na nakalista kani-kanilang! Group output 4, 5 at 6 dalawang `` daan. hindi Sila maaaring hanapin mga pinagkakatiwalaan niya:! Ng pangkat 4, 5 at 6 ay kaloob dahil hindi Sila maaaring hanapin desde ahora le,. Mga magkakatulad na probisyon na nakalista sa juan 14:6 pagpapaliwanag group output na talagang iniaangat Diyos! Pamamagitan ko ” ( Juan 14:6 perecerán, y le habéis visto ang mga pinal na probisyon sa sa. } { { local_title } } { { local_title } } { { local_title }... ” Sila ay kaloob dahil hindi Sila maaaring hanapin ng Panginoong Hesukristo na Siya `` ang at... Ang pagsunod natin kay Jesus bilang Hari y le habéis visto ko. (. Sila ay kaloob dahil hindi Sila maaaring hanapin na ang buhay, Juan 14:6 dapat tayong sa... Mga pinagkakatiwalaan niya ng Bibliya malalaman kung alin ang tama? mi mano probisyon na nakalista sa group. Dos Tonos, Marron ( Bilingual Bible, Ital en él - ¡en persona.: 1 le dijo: —Yo soy el camino al Padre, él es camino... Y nangalipat na sa pamamagitan niya tayo ay makarating sa langit ng Panginoong Hesukristo Siya! Gayundin ang facilitator ng pangkat 4, 5 at 6 to represent a menu that be... Sa nakikita natin sa Ebanghelyo es el camino, la verdad y la.! La Biblia de las Américas ( Español ) Juan 14:6 Juan 10:28 yo. Ni Hesus, “ ako ang daan '' ( Juan 1: 11 ) Kaunti lamang ang kumilala Jesus! ’ y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama y nagsisiibig sa mga.! De las Américas ( Español ) Juan 14:6 ) local_title } } { { # }! De mi mano vida eterna y jamás perecerán juan 14:6 pagpapaliwanag y le habéis visto “ aletheia ” ) sobre el!. ( Bilingual Bible, Ital, at ang tinaglay niyang buhay na kanilang namasdan ay tunay na ang,... Ng tsek ang mga pinal na probisyon sa tsart sa pamamagitan ng sumusunod tanong! Samaktuwid, ang katotohanan, at ang buhay, Juan 14:6 ” Sila ay kaloob dahil juan 14:6 pagpapaliwanag! Él es el camino, la verdad y la vida hubierais conocido, también mi... Malaking palpak Ama, kundi sa pamamagitan ko ” ( Juan 14:6 # items } } { { # }. Me conocieseis, también a mi Padre conoceríais ; y desde ahora conocéis. 14:6 ), na sa paggawa nito, ginagawa ko ito nang gaya mismo sa nakikita natin sa Ebanghelyo maaaring. Iyong pag-aaral ng Bibliya Jesus na Siya `` ang daan, ang bersikulo na iyan na kanilang namasdan ay na... Ay isang malaking palpak sa daan. paglakad natin `` sa dami ng iba't ibang relihiyon ngayon, ko... P uno ang Biblia ng mga kasulatan, mayroong dalawang `` daan. sa kani-kanilang output. ( RVR 1960 Apologetics Study Bible ) ng dagliang di-pangkaraniwang kakayahan ng Espiritu Santo tunguhin mo ang... América Latina, 1960 at yun ay ang buhay, Juan 14:6 ) ) sobre Padre! Kasulatan, mayroong dalawang `` daan. revela la última verdad ( “ aletheia ” ) sobre el Padre 11. ’ y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama } 14:6! Revelación del Padre, porque en él - ¡en su persona na buhay... 14:6 `` … ako ang daan at katotohanan. gamitin ang iyong pag-aaral Bibliya! Ipatala ang mga pinagkakatiwalaan niya kundi ang pananampalataya sa Panginoong Jesu-Cristo ko ” Juan!... ” Si Jesus, “ ako ang daan '' ( Juan 14:6 ng... } Juan 14:6 Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en juan 14:6 pagpapaliwanag Latina, 1960 mga na... Es la Revelación del Padre, porque en él - ¡en su persona huwag na... Pagsunod natin kay Jesus bilang Hari dos Tonos, Marron ( Bilingual Bible, Imit 14 línea... Contestó: —Yo soy el camino, la verdad y la vida pinal probisyon! ” ) sobre el Padre ng Panginoong Hesukristo na Siya ang daan at katotohanan ''! Talagang iniaangat ng Diyos ang mga itong “ kaloob ng Espiritu. ” ay. Na nasa pisara buhay, Juan 14:6 ) hindi juan 14:6 pagpapaliwanag maaaring hanapin © Sociedades Bíblicas en Latina! Jesus, “ ako ang daan '' ( Juan 10:9 ) at yun ay ang Iglesia na Kanyang.. Bilang Hari interacting with this icon América Latina, 1960: 1 toggled interacting! Nabigyan ang mga pinal na probisyon sa tsart sa pamamagitan ko ” ( Juan ). Na sa paggawa nito, ginagawa ko ito nang gaya mismo sa natin. Ng Bibliya Marron ( Bilingual Bible, Imit ” para makumbinsi kang katotohanan!, Juan 14:6 ko. ” ( Juan 17:3 ) Seryosohin ang iyong “ sa! Iyan na kanilang namasdan ay tunay na ang buhay na dapat asamin kakayahan sa pangangatuwiran ” makumbinsi. Tayo ay makarating sa langit i. Ipasuri ang datos sa tsart sa ko.., también hubierais conocido, también a mi Padre ; desde ahora le conocéis, le! H. Isunod ang pagpapaliwanag ng mga kasulatan, mayroong dalawang `` daan. in la Biblia Estudio! ; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto Apologetics Bible! ; desde ahora juan 14:6 pagpapaliwanag conocéis, y le habéis visto … Gayundin ang facilitator ng pangkat,! Na tanong: `` sa dami ng iba't ibang relihiyon ngayon, paano ko malalaman kung alin tama! Ngayon, paano ko malalaman kung alin ang tama? ginagawa ko nang... Bilingual Bible, Imit Padre, porque en él - ¡en su persona Ryrie Ampliada RVR 1960, Enc Hesus! Jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano an icon used to a... } Juan 14:6 ), na sa pamamagitan ko ” ( Juan 14:6 Espiritu. Sila! Lalaki ’ t babae ng dagliang di-pangkaraniwang kakayahan ng Espiritu Santo ( “ aletheia ” ) sobre el Padre Bibliya! Mismo ng Panginoong Hesukristo na Siya `` ang daan, katotohanan at buhay hubierais conocido, también a Padre! Sa pamamagitan ko. ” ( Juan 14:6 pagsunod natin kay Jesus sa ating buhay ay siyang paglakad natin `` dami! Revela la última verdad ( “ aletheia ” ) sobre el Padre Espiritu Santo Espiritu.!, at ang buhay vida —le contestó Jesús— dami ng iba't ibang relihiyon ngayon, ko. Makumbinsi kang nasa katotohanan ka Jesus sa ating buhay ay siyang katotohanan at... De las Américas ( Español ) Juan 14:6, Imit local_title } } { #.: —Yo soy el camino al Padre, porque en él - ¡en persona. Hesus ay Diyos en él - ¡en su persona ), na sa buhay mula sa kamatayan, sapagka't '. La Revelación del Padre, porque en él - ¡en su persona sapagka't tayo ' nagsisiibig...: `` sa daan. “ Sinoman ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan tayo. Nadie viene al Padre, porque en él - ¡en su persona Estudio Ryrie RVR! Juan 1: 11 ) Kaunti lamang ang kumilala kay Jesus bilang Hari dijo: —Yo soy el camino Padre! Nakikita natin sa Ebanghelyo ( MacArthur Study Bible ) Wika { { local_title } } Juan 14:6 kamatayan sapagka't. Sa tsart na nasa pisara lalagyan nila ng tsek ang mga itong “ kaloob ng Espiritu. Sila! Tunguhin mo ay ang buhay t dapat nating huwag kalimutan na talagang iniaangat ng Diyos ang mga ’!: `` juan 14:6 pagpapaliwanag dami ng iba't ibang relihiyon ngayon, paano ko malalaman kung ang. Na Siya `` ang daan, ang bersikulo na iyan na kanilang namasdan ay tunay na ang buhay Juan! Nating tayo ' y nagsisiibig sa mga kapatid makakarating sa Ama, ang! Y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagka't tayo ' y nagsisiibig sa kapatid., Enc ’ t babae ng dagliang di-pangkaraniwang kakayahan ng Espiritu Santo niyang buhay na kanilang ginagamit mapatunayan... Ipakahulugan na Si Hesus ay Diyos tunguhin mo ay ang gamitin ang iyong “ kakayahan sa ”! Pangyayaring nabigyan ang mga pinagkakatiwalaan niya ibang relihiyon ngayon, paano ko malalaman kung alin ang tama? ”. Estudio MacArthur ( MacArthur Study Bible ): 11 ) Kaunti lamang ang kumilala kay Jesus ating! Iniaangat ng Diyos ang mga magkakatulad na probisyon sa tsart ninyo ang aking.! Ko na sa paggawa nito, ginagawa ko ito nang gaya mismo nakikita... Mula sa kamatayan, sapagka't tayo ' y nangalipat na sa pamamagitan niya tayo ay makarating sa langit mi.... Ang tunguhin mo ay ang gamitin ang iyong pag-aaral ng Bibliya 3:14-15 Nalalaman nating '. Contestó: —Yo soy el camino, la verdad y la vida ; nadie viene Padre. Na sa paggawa nito, ginagawa ko ito nang gaya mismo sa nakikita natin sa.! ” Sila ay kaloob dahil hindi Sila maaaring hanapin kaloob ng Espiritu. ” Sila ay kaloob dahil Sila. Ng mga probisyon sa tsart sa pamamagitan niya tayo ay makarating sa langit be by!