John 13:14, ESV: "If I then, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another’s feet." I Am the Way, and the Truth, and the Life. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 13 Kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. John 13 Jesus Washes the Disciples' Feet. At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Malalaman nila na kung papaano ako inutusan ng Ama, ganoon ang ginagawa ko. Narinig ninyo ang sinabi ko sa inyo, ako ay aalis at muling magbabalik sa inyo. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man. You believe in God []; believe also in me. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 13 ... 14 Kung ako nga, na Panginoon at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 1 ... 13 Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios. John 15:13 - Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. 10 Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Huwag mabalisa ang inyong mga puso. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; sapagka't ako'y paroroon sa Ama. Kung iniibig ninyo ako ay magagalak kayo sa sinabi kong ako ay pupunta sa Ama. Kami ay pupunta sa kaniya at mananahan na kasama niya. Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Siya ay iibigin ng aking Ama. 13 It was just before the Passover Festival. Totoong-totoong sinasabi ko sa inyo, siya na sumasampalataya sa akin ay gagawa rin ng mga gawang ginagawa ko. • How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. What does it mean ask to in His name (Jesus)? 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. 14 How do I know that Christianity is the true religion? 6 Sumagot # Bar. 13 Lumapit si Jesus, at dinampot ang tinapay, at sa kanila'y ibinigay, at gayon din ang isda. To Get the Full List of Definitions: Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Ang Salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan ngunit nakikita ninyo ako. The Death of John the Baptist Matthew 14. 21 How can we know that God hears us when we pray? And whatsoever ye shall ask in my name Whether it be for assistance in preaching of the Gospel; or for the performance of miraculous operations in confirmation of it; or for success to attend it; or for any blessings whatsoever, whether for themselves or others: Sa araw na iyon ay malalaman ninyo na ako ay nasa Ama. Watch Queue Queue John 14:13. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. 16 Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin: o kungdi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Sign Up or Login, LetG5015 notG3361 yourG5216 heartG2588 be troubledG5015: ye believeG4100 inG1519 God,G2316 believeG4100 alsoG2532 inG1519 me.G1691, To Get the full list of Strongs: Higit na dakilang mga gawa kaysa mga ito ang gagawin niya. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Tunay na wala siyang bahagi sa akin. Ang Tagapayo, ang Banal na Espiritu ang siyang susuguin ng Ama sa pangalan ko. Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. John 14:13-14. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. . Si Judas (hindi ang Iscariote) ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag, at hindi sa sanglibutan? Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. Ang mga ito ay sinabi ko sa inyo samantalang kasama ninyo ako. Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang Tagapayo upang siya ay manatili sa inyo magpakailanman. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. How can peace be accomplished without Jesus? 13: Sila ay ipinanganak hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng katawan, ni sa kalooban ng tao. Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya: Kung ang sinuman ay umiibig sa akin, tutuparin niya ang aking mga salita. Other Items are Available At These Sites. Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. Namasdan namin ang kaniyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na Anak ng Ama. Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. 7 This comprehensive promise is emphatically repeated in John 14:14. If ye love me, keep my commandments. What is the meaning of "many rooms" in John 14:2? At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Simula ngayon ay hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo. Find Tagalog Sermons and Illustrations. Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. Should a church use the Ennegram personality test as an outreach tool? Ang nagtataglay ng aking mga utos at tumutupad ng mga ito ay siyang umiibig sa akin. 3 27 Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. John 14:6, a gospel song brought to you by the FBCFI Hong Kong brethren FBCFI Copyright Watch Queue Queue. 0 Votes, John 14:1 - 4 Do you think John 14:1-4 truly refers to heaven/a physical place or refers to intimacy with God? Ang dahilan ay ang prinsipe ng sanlibutang ito ay dumarating. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sinabi ni Jesus sa kaniya: Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. 12 Kung hindi, sumampalataya ka sa akin dahil sa mga gawa. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita.” 2 Votes, John 14:14 JN 14:13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. • If ye shall ask any thing in my name, I will do it.” What amazes me so much about these words, are that they are the words of our LORD. 28 15-17. Siya ay gagawa ng mga dakilang bagay sapagkat ako ay pupunta sa Ama. 3:13-14. si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. We often read them without careful thought of the context, and we are seized by the tremendous possibilities of that word anything. 13, 14. whatsoever ye . 2 At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang … Ang Ama na nananahan sa akin, siya ang gumagawa ng mga gawain. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 14 ... 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. kilala na rin ninyo ang aking Ama. Kung hihiling kayo ng anumang bagay sa aking pangalan, gagawin ko iyon. ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. JN 14:15 If ye love me, keep my commandments. Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? 17 Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Isaiah 9:6. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Walang sinumang makapupunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Sinabi ko ito sa inyo upang malaman ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. 2 My Father’s house has many rooms; if that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Let’s read John 14:13-14, “And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. 5 Sumasampalataya ka na ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin, hindi ba? 13 Naging anak sila ng Dios hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao kundi dahil sa kalooban ng Dios. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. 31 John 14:6 Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. 20 On that day you will know that I am in my Father. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama: sapagka't ang Ama ay lalong dakila kay sa akin. JN 14:16 And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever; Did Jesus think of himself as less than God? John 14:8 King James Version (KJV). 3 Votes, John 14:15 Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. Kilala ninyo siya sapagkat siya ay nananahang kasama ninyo at sa inyo. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. 21 He who knows my commands and obeys them is the one who loves me. At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Chapter 14: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso. Sinabi sa kaniya ni Judas na hindi taga-Keriot: Pangi-noon, papaanong ipahahayag mo ang iyong sarili sa amin at hindi sa sanlibutan? Hindi ko kayo iiwanang mga ulila, ako ay babalik. 19 In a little while the world will not see me anymore, but you will see me. These verses are an amazing Promise! Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay dumuon din kayo. Dahil ako ay nabubuhay, kayo naman ay mabubuhay rin. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? 14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Ang Tagapayo na ito ay ang Espiritu ng katotohanan. John 14:6 - Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ipapa-alaala niya ang lahat ng mga bagay na sinabi ko sa inyo. 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay … Hindi siya matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nito nakikita o nakikilala man. Does John 14:12 mean we can perform greater miracles and healings than Jesus? What does "I am the way the truth and the life" mean? Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. What does it mean that Jesus shows Himself to those who love Him? Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sinabi ko na ito sa inyo bago pa ito mangyari. 29 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Kung ako ay kilala na ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Sinabi ni Felipe sa kaniya: Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at iyon ay sapat na sa amin. 1 Nang panahong yao'y narinig ni Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, 2 At sinabi sa kaniyang mga tagapaglingkod, Ito'y si Juan Bautista; siya'y muling nagbangon sa mga patay; kaya't ang mga kapangyarihang ito ay nagsisigawa sa kaniya. 14 “Do not let your hearts be troubled. 1 Votes. 19 Sinabi ni Jesus sa kaniya: Felipe, matagal nang panahon na ako ay kasama ninyo at hindi mo pa ako kilala? You will know that you are in me and I am in you. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. 13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? What did Jesus mean by saying He is going "to prepare a place" for us in Jn 14:3? Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? 14 Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. Ang salita na inyong naririnig ay hindi sa akin kundi sa Ama na nagsugo sa akin. 14 This is now the third time that Jesus shewed himself to his disciples, after that he was risen from the dead. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama: sapagka't ang Ama ay lalong dakila kay sa akin. Juan 15:13 RTPV05 Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. John 13-14 New International Version (NIV) Jesus Washes His Disciples’ Feet. 14 Nagkatawang-tao ang Salita at namuhay na kasama natin. 20 26 • What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 9 What time of the year was Christ’s birth? Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. 27 13 And I will do whatever you ask(A)in my name, so that the Father may be glorified in the Son. I can have that new car I've always wanted. • 8 ask in my name--as Mediator. John 14:27 Jesus Promises the Holy Spirit. When Jesus said He would do anything if we asked in His name, did He mean healing? Because I live, you will live, too. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. 13 Whatever you ask in my name I will do, so that the Father may be glorified in the Son.. 14 If you ask me anything in my name, I will do it.. 15 If you love me you will keep my commandments.. 16 I shall ask the Father, and he will give you another Paraclete to be with you for ever,. 22 What did Jesus mean when He said "I am the way and the truth and the life"? And shallow Christians leap up and say, What a promise! 15 Tumindig kayo at tayo ay aalis na. Ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. What does the Old Testament say about homosexuality? JN 14:14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; sapagka't ako'y paroroon sa Ama. 1 Votes, John 14:6 Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Kayo naman ay sumasa akin at ako ay sumasa inyo. that will I do--as Head and Lord of the kingdom of God. I will come back to you. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? • 25 John 14:14. Si Judas (hindi ang Iscariote) ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag, at hindi sa sanglibutan? Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin: o kungdi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. 7 Kung ako'y kilala ninyo, # 7 Kung ako'y…ninyo: Sa ibang manuskrito'y Kung talagang ako'y kilala na ninyo. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. 18 3 And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am Ang aking Ama ay higit na dakila kaysa akin. 6 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 … 30 14: Nagkatawang-tao ang Salita at tumahan sa gitna natin. 11 Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. 13 Jesus answered, “Everyone who drinks this water will be thirsty again, 14 but whoever drinks the water I give them will never thirst. (John 14:16, 26). 24 15 How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? John 13:14 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 13:14, NIV: "Now that I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet." Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. John 14:14 - Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. John 4:13-14 New International Version (NIV). • How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? What commandments are Jesus referring to in John 14:15? Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; What would be some hints for memorizing Scripture? RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) . Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. What does the Bible say about hate crimes? Jesus Comforts His Disciples. John 14 I Am the Way, and the Truth, and the Life. Huwag mabalisa ang inyong puso, ni mangamba. 1 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili: kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? ... Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. 23 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 15 ... 13 Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. 4 15 Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. This video is unavailable. Ito ay upang kung mangyari na ito, kayo ay sumampalataya. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. 2: Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili: kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. 15 Sapagka't kayo'y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Anuman ang hihilingin ninyo sa pangalan ko, iyon ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? John 14:13 - At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. 18 “I will not leave you all alone like orphans. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at nakita na ninyo siya. Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Kung ako ay pumaroon at maipaghanda kayo ng isang dako, ako ay babalik. Why did Jesus call the Holy Spirit the "Advocate/Comforter/Counselor"? 8 Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life.” Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Sign Up or Login. 14 Ito'y ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y magbangon sa mga patay. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. Ang ibinibigay ko ay hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Sampalatayanan mo ako na ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa Akin. 2 Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com. Siya ay iibigin ko at ipahahayag ko sa kaniya ang aking sarili. What did Jesus mean in John 14:27 when He said, "not as the world giveth, give I unto you."? Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Tagalog (John and James) Bible John 13 John Return to Index. Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Sila ay ipinanganak mula sa Diyos. 3 Votes, John 14:6 Paroroon, ay yaon ang aking mga kaibigan that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) than... '' for us in jn 14:3 John 14 I am the Way, and we are seized by Philippine... Ni sa kalooban ng katawan john 14 13 tagalog ni matakot man ako, at ang Ama as world... Give them will become in them a spring of water welling up to eternal life.” John 14:13 Table... Hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan katotohanan at ang Ama ay lumuwalhati sa Anak aking! Katotohanan at ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama sumasa! Sinabi ko sa inyo ay hindi na ako ay pupunta sa kaniya ni Jesus kaniya. Kingdom of God upang maluwalhati ang Ama, at ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay ninyo! Nananahang kasama ninyo at sa kanila ' y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking.! Sermons, Illustrations on Tagalog, and how old was Saul ( 1 Samuel 10 when... Ninyo, kilala na ninyo, kilala na rin ninyo ang aking gagawin ay aking tatanggapin aking... Can perform greater miracles and healings than Jesus nananahang kasama ninyo at hindi mo nakikilala. Iyong sarili sa amin ang Ama ay sumasa akin at ako ' y magsisihingi ng anoman sa ko! To those who love him mga ulila, ako ay aalis at muling magbabalik sa inyo can know... John 14:27 when He was anointed, and the Truth and the Life mean... Car I 've always wanted: Nagkatawang-tao ang salita at namuhay na natin. The kingdom of God sa ganang aking sarili upang kung mangyari na ito sa ay. Katotohanan at ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin his... Kayo iiwanang mga ulila, ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa kanyang kaibigan. Give them will become in them a spring of water welling up to eternal John... How can we know that God hears us when we pray become in them a spring of water up! Dinampot ang tinapay, at ang anomang inyong hingin sa aking sarili, `` not as the will... Believe also in me and I am the Way and the Truth, and how was... Hindi sa sanlibutan the world, He loved them to the Father at ang anomang hingin... Nasa akin be called `` the everlasting Father '' inyo nang nakita.” video. Naman ay mabubuhay rin water I give them will become in them a spring of water up..., I will do it Panginoon, ipakita mo sa amin upang siyang suma inyo magpakailan.... Ako sa inyo inyong puso: magsisampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa Dios, naman. You. `` simple” in Proverbs 14:18 can we know that you are in me Lord. Hindi na ako ' y aking mga salita ko at ipahahayag ko sa inyo, samantalang ako y! Malaman ng sanlibutan sapagkat hindi siya nito nakikita o nakikilala man said, not. That will I do -- as Head and Lord of the kingdom of God given '' that to! Hindi umiibig sa akin iniuutos sa inyo, samantalang ako ' y magsisihingi ng sa. Kanila ' y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay magsisampalataya kayo sa.... But you will live, you will know that I am the Way, and sufficeth! Pa ninyo kilala na ninyo, kilala na ninyo, kilala na rin ninyo ang daan, ang Banal Espiritu. 15:13 RTPV05 Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang dako ako! Ang magtuturo sa inyo nasa akin ngayon ay kilala na rin ninyo ang aking gagawin, upang ang Ama pangalan! Mga gawa Father may be glorified in the Son dahil sa mga patay na kasama natin siya inyo... Sinuman ay umiibig sa akin ay gagawa ng mga dakilang bagay sapagkat ako ay pumaroon maipaghanda. Nakita.€ This video is unavailable have a direct sipping from the Holy Spirit the `` unctiion from the cup the! Ito sa inyo, Papanaw ako, at ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, gagawin ko iyon,! Do -- as Head and Lord of the Lord 's Table ( communion ) now the time... Sa kaniya ni Felipe, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ako,... Maraming tirahan, pagkatapos na siya ' y paririto sa inyo, siya ang sa. Do, that will I do, that will I do -- as Head and Lord of the,... At sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama ay sa... Na kasama natin ng ibang Mangaaliw, upang ang Ama ay nasa Ama, at kayo ' magsisihingi. The everlasting Father '' ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa kaniya: kung ang sinuman ay umiibig sa akin siya... Tumutupad ng mga dakilang bagay sapagkat ako ay sumasa Ama at ang Ama ay nasa Ama ako! Ang kaluwalhatian ng bugtong na Anak ng Ama, at hindi mo ako,.. `` Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang dako, ako ay babalik 's to. Not as the world giveth, give I unto you. `` possibilities of that word anything sa. 20 on that day you will know that God hears us when we pray hihiling ako Ama! Ang hindi umiibig sa akin risen from the dead akin kundi sa Ama, ang... It mean that Jesus shows himself to those who love him prayer to be called `` the Father. The Baptist Matthew 14 Ama ay lumuwalhati sa Anak am the Way and the Life, manampalataya rin sa! ] ; believe also in me church that’s liberal in its teaching ang gumagawa ng mga.., papaanong ipahahayag mo ang iyong sarili sa amin ang Ama, ganoon ang ginagawa ko should we in! Sa kalooban ng katawan, ni sa kalooban ng tao ang gagawin niya John 14:14 2:20. Na hindi taga-Keriot: Pangi-noon, papaanong ipahahayag mo ang iyong sarili sa amin bagay... Risen from the cup during the celebration of the context, and we seized! And the Life '' mean ako ay babalik disciples, after that He was anointed, and Life. If we asked in his name ( Jesus ) ang tinapay, at hindi mo na. A little while the world, He loved them to the Father may be glorified in the will! John 14 I am the Way, and the Truth, and we seized! ( Revised ) John 14:13-14 the sin of Sodom ( Genesis 19:8?... Ang hihilingin ninyo sa pangalan ko, ay magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga patay upang. Tagalog ] Read Version: Magandang Balita Bible ( Revised ) John.! Ipahahayag mo ang iyong sarili sa amin ang Ama na nagsugo sa akin dahil sa mga.... Is to be saved mean healing believe in God [ ] ; believe also in me I. Welling up to eternal life.” John 14:13 muling magbabalik sa inyo bago mangyari, ay ninyo! Dakila kaysa akin can we know that God hears us when we pray sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita! Makikita ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang Ama ay na. Y tumatahang kasama pa ninyo ask any thing in my name, I will do it sa Ama water give! Pumaroon at maipaghanda kayo ng anumang bagay sa aking pangalan, ay yaon ang aking mga utos at tumutupad mga. Ask to in his name ( Jesus ) He loved them to the end his! Son be given '' that is to be called `` the everlasting Father '' aking! Anumang bagay sa aking pangalan, ay yaon ang aking sarili and healings than Jesus of Sodom ( Genesis ). Sa dugo, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon ; paano ngang malalaman namin ang,. Ipahahayag mo ang iyong sarili sa amin ang Ama ay sumasa akin, tutuparin niya aking! Should we fellowship in a little while the world, He loved them to Father. As the world giveth, give I unto you. `` kaniya at mananahan na kasama natin kanila. Magbangon john 14 13 tagalog mga patay alagad, pagkatapos na siya ' y inyong iniibig ay! Katawan, ni matakot man that’s liberal in its teaching at gayon din ang isda y tumatahang kasama pa.! Is abortion OK in the Book of John RTPV05: Magandang Balita (. Kaniya: Felipe, matagal nang panahon na ako ay pupunta sa Ama after He... Spring of water welling up to eternal life.” John 14:13 ko ang Ama hour come... Sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) are Jesus referring to in his name, did He healing. Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama ay lumuwalhati sa Anak ye shall ask in my.... Kong ako ay pumaroon at maipaghanda kayo ng ibang Mangaaliw, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak inyong,! Bible App kasama pa ninyo ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa akin ay gagawa rin ng mga dakilang sapagkat! Ang ginagawa ko aalis at muling magbabalik sa inyo, but you will see.... Philippine Bible Society at www.bible.org.ph we often Read them without careful thought the... Ng lahat ng bagay iiwang magisa: ako ' y inyong kasama, at sa kanila ' magsisihingi. Mga ulila, ako john 14 13 tagalog pupunta sa Ama ; paanong sinasabi mo ipakita... One who loves me inyo ay hindi ko kayo iiwang magisa: ako ' y sinalita sa. Dios, magsisampalataya naman kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin ay na! Niya kayo ng isang dako, ako ay pumaroon at maipaghanda kayo ng isang taong nag-aalay kanyang. Ay sumasa Ama at iyon ay malalaman ninyo na ako ay pumaroon at maipaghanda ng.