anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa kanya. Colossians 3:12-17: Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. 3:16 Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios. English-Tagalog Bible. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, [ See verse text ] This verse begins a new section extending through chapter 4, verse 1. Colossians 3:25 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:25, NIV: "Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism." 2:20 Kung kayo'y nangamatay na kalakip ni Cristo mula sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, bakit, na waring kayo'y nangabubuhay pa sa sanglibutan, kayo'y nangapasasakop sa mga palatuntunan. babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. 1:21 At kayo, nang nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pagiisip sa inyong mga gawang masasama. Si Cristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. 2:3 Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. Magpasalamat kayong lagi. 3:5 Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; 3:6 Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Dios sa mga anak ng pagsuway: 3:7 Na inyo ring nilakaran nang una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito; 3:8 Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: 3:9 Huwag kayong mangagbubulaan sa isa't isa; yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kaniyang mga gawa. Colossians 3:17 And whatever you do, in word or in act, do all in the name of the Lord Jesus, giving praise to God the Father through him. Colossians 3:17 17 And s whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, t giving thanks to God the Father through him. Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai 4:13 Sapagka't siya'y binibigyan kong patotoo na siya'y totoong nagpapagal sa inyo, at sa nangasa Laodicea, at sa nangasa Hierapolis. In Ephesians there is a present passive imperative , "ever be filled," while in Colossians there is a present active imperative , "let the word of Christ dwell within you." Now, seeing that we are raised with Christ, certain behavior is appropriate to us. Browse Sermons on Colossians 3:17. 1:22 Gayon ma'y pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kaniyang laman, sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya: 1:23 Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay, at di makilos sa pagasa sa evangelio na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit; na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo. Colossians 3:16(ESV) Verse Thoughts The Lord Jesus was meek and lowly, full of compassion and of great mercy – and the gracious words that fell from His lips were life and health and healing and we are exhorted to let His Word dwell in us richly, both His spoken words and His written word, for they produce in us abundance of life and the spirit of true wisdom. 3:10 At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao, na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kaniya: 3:11 Doo'y hindi maaaring magkaroon ng Griego at ng Judio, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng Scita, ng alipin, ng laya; kundi si Cristo ang lahat, at sa lahat. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. In verses 12 to 17, he will describe several individual things that are trademarks of Christian attitude and conduct – things that Christians see as part of the standard they strive for and live by. Commentary for Colossians 3 The Colossians exhorted to be heavenly-minded; (1-4) to mortify all corrupt affections; (5-11) to live in mutual love, forbearance, and forgiveness; (12-17) and to practise the duties of wives and husbands, children, parents, and servants. 3:22 Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga panginoon: hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso, na mangatakot sa Panginoon: 3:23 Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; 3:24 Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana; sapagka't naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. Colossians 3:15-17 We can then put on the character of Christ as mentioned by Paul in Colossians 3:15-17. 2:13 At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kaniyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan: 2:14 Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin: at ito'y kaniyang inalis, na ipinako sa krus; 2:15 Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan, na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. The idea of being raised with Christ was introduced back in Colossians 2:12, where Paul used baptism to illustrate this spiritual reality. Method and music, or the art of holy and happy living. The amount of litigation caused by the English code is immense. Set your affection on things above, not on things on the earth. 1:19 Sapagka't minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa kaniya; 1:20 At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kaniya ang lahat ng mga bagay, na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kaniyang krus; sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan, o mga bagay sa sangkalangitan. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni … sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos, kasama ni Cristo. w 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa diyus-diyosan. It is always an advantage to have the laws of a kingdom as concise as possible. 2:5 Sapagka't bagaman sa laman ako'y wala sa harap, gayon ma'y nasa inyo ako sa espiritu, na nagagalak at nakikita ko ang inyong ayos, at ang katibayan ng inyong pananampalataya kay Cristo. While in this world, where there is so much corruption in our hearts, quarrels will sometimes arise. Obwohl die Meinungen dort nicht selten verfälscht sein können, bringen die Bewertungen in ihrer Gesamtheit einen Colossians 3:12-17 (Evangelical Heritage Version) 12Therefore, as God’s elect, holy and loved, clothe yourselves with heartfelt compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . Colossians 3:15-16 “And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, at huwag kayong maging malupit sa kanila. At higit sa lahat, magmahalan kayo, sapagkat ang pag Colossians 3:17 And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. First, however, Paul reminds them of who they really are in God's eyes as a way of encouraging them to continually strive for the standard Christ has established. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. 18 Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong … Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in Colosse, which endangered the existence of the church. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. 2:18 Sinoman ay huwag manakawan ng ganting-pala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na nananatili sa mga bagay na kaniyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kaniyang akalang ukol sa laman. For ye are dead, an 16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Browse Sermons on Colossians 3:14-17. . At higit sa lahat, magmahalan kayo, sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. In Colossians 3:10-17 Paul tells us to put on the new person in Christ. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:14-17. 2:21 Gaya ng: Huwag dumampot, ni huwag lumasap, ni huwag humipo; 2:22 (Ang lahat ng mga bagay na ito ay mangasisira sa paggamit), ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao? 15 Let the peace of Christ [a]rule in your hearts, to which [b]indeed you were called in one body; and [c]be thankful.16 Let the word of [d]Christ richly dwell within you, [e]with all wisdom teaching and admonishing [f]one another with psalms andhymns andspiritual songs, singing [g]with thankfulness in your hearts to God.17 Whatever you do in word or deed, doall in the name of the Lord Jesus, giving thanks through … Colossians 3:12–14 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves u with compassion, kindness, humility, v gentleness and patience. 17 At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa … 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . 2:7 Na nangauugat at nangatatayo sa kaniya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin. Colossians 3:13-14 “Magpasensiya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman. 12 Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. 1:10 Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon, sa buong ikalulugod niya, at magsipamunga sa bawa't gawang mabuti, at magsilago sa kaalaman ng Dios; 1:11 Na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan, ayon sa kalakasan ng kaniyang kaluwalhatian, sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak; 1:12 Na nagpapasalamat sa Ama, na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan; 1:13 Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, at naglipat sa atin sa kaharian ng Anak ng kaniyang pagibig; 1:14 Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan: 1:15 Na siya ang larawan ng Dios na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang; 1:16 Sapagka't sa kaniya nilalang ang lahat na mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan; lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kaniya; 1:17 At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kaniya. 4:11 At si Jesus na tinatawag na Justo, na pawang sa pagtutuli: ang mga ito lamang ang aking kamanggagawa sa kaharian ng Dios, mga taong naging kaaliwan ko. 4:16 At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga Laodicea; at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Colossians Series (More messages will be adding in coming weeks 3-4-11) Jesus Christ the Light - Colossians 1:12-23 Who is Jesus Christ? 3:18 Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Luke 5:1-11 Colosas 3:23 - Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog … Chapter 3 - Colossians « Previous ... 17 And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. Set Your Mind On Things Above: Heavenly Living for Earthly Good (Colossians 3:1–16) Doing Our Work as for the Lord (Colossians 3:17, 23) Of Slaves and Masters, Ancient and Contemporary (Colossians 3:18–4:1) Philemon and Reading 1: Sirach 3:2-6, 12-14 or Genesis 15:1-6, 21:1-3 Responsorial: Psalm 128:1-5 or Psalm 105:1-6, 8-9 Reading 2: Colossians 3:12-21 or Colossians 3:12-17 or Hebrews 11:8, 11-12, 17-19 Gospel: Luke 2:22-40 or Luke 2:22 Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:12-17. 3:25 Sapagka't ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ginawa; at walang itinatanging mga tao. Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. The metaphor is the same in verse nine. 5:22; 1 Ped. (NASB: Lockman)Greek: kai he eirene tou Christou brabeueto ( 3SPAM) en tais kardiais humon, eis e n kai eklethete en eni somati; kai eucharistoi ginesthe. Forgive, just as Christ… 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo. Colossians 3:25, ESV: "For the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done, and there is no partiality." i. Daily devotional with John Piper. The Epistle of Paul to the Colossians (or simply Colossians) is the twelfth book of the New Testament. May nakakakita man o wala, maglingkod kayo hindi upang kalugdan ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y talagang tapat at may takot sa Panginoon. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. 4:12 Binabati kayo ni Epafras, na isa sa inyo, na lingkod ni Cristo Jesus, na siyang laging nagsisikap dahil sa inyo sa kaniyang pananalangin, upang kayo'y magsitatag na mga sakdal at lubos na tiwasay sa lahat na kalooban ng Dios. 1:26 Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi: datapuwa't ngayo'y ipinahayag sa kaniyang mga banal. 1:18 At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga'y ng iglesia; na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan. Colossians 3:13-14 “Magpasensiya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman. Colossians 3:17. Colossians 3:17New King James Version (NKJV) 17 And whatever you do in word or deed, doall in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. 13Bear with one another and forgive each other if anyone has a complaint against anyone else. Work as if you were doing it for the Lord, not for people. 3:12 Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: 3:13 Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: 3:14 At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right … The present tense refers to the continual action "which is ever being renewed" in the believer. 4:6 Ang inyong pananalita nawa'y laging may biyaya, na magkalasang asin, upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawa't isa. 17 At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ang biyaya'y sumasainyo nawa. Alalahanin ninyo ang aking mga tanikala. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. 12 Therefore, as God’s chosen ones, holy and dearly loved, # Jn 3:16; 2Th 2:13; Rv 12:11 put on compassion, kindness, # 2Co 6:6 humility, # Ac 20:19; Eph 4:2; Php 2:3; Col 2:18,23; 1Pt 5:5 gentleness, # Jms 3:13 and patience, # 2Tm 3:10 13 bearing with one another and forgiving one another if anyone has a grievance against another. 2:4 Ito'y sinasabi ko, upang huwag kayong madaya ng sinoman sa mga pananalitang kaakitakit. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. magulang, huwag ninyong pagagalitan nang labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. 4:1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit. In today’s devotion, we will be looking at Colossians 3:12-17 to help us do just that. Contextual translation of "colossians 3:16" into Tagalog. Whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. This lesson continues the discussion on Christian ethics and how various elements come together to establish a Christian "Standard" for life and morality. 4:2 Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat; 4:3 Na tuloy idalangin din ninyo kami, na buksan sa amin ng Dios ang pinto sa salita, upang aming salitain ang hiwaga ni Cristo, na dahil din dito'y may mga tanikala ako; 4:4 Upang ito'y aking maihayag, gaya ng aking nararapat na salitain. 4:7 Ang lahat na mga bagay ukol sa akin ay ipatatalastas sa inyo ni Tiquico, na minamahal na kapatid at tapat na ministro, at kasamang lingkod sa Panginoon: 4:8 Na siyang aking sinugo sa inyo sa bagay na ito, upang maalaman ninyo ang aming kalagayan, at upang kaniyang aliwin ang inyong mga puso; 4:9 Na kasama ni Onesimo, tapat at minamahal na kapatid, na siya'y isa sa inyo. Colossians 3:15 Let the peace of Christ rule i n your hearts, to which indeed you were called in one body and be thankful. Ngunit si Cristo ang pinakamahalaga sa lahat, at siya'y nasa inyong lahat. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual … nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbabá, mahinahon, at mapagtiis. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. The character of Christ involves perfect peace, the truth of His word, and being true to His identity as the Son of God. Read verse in The Bible in Basic English Forgive as … 4:10 Binabati kayo ni Aristarco na kasama ko sa bilangguan, at ni Marcos na pinsan ni Bernabe (tungkol sa kaniya'y tinanggap na ninyo ang mga utos: kung paririyan siya sa inyo, ay inyong tanggapin). Tagalog Bible: Colossians. Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Those who are the elect of God, holy and beloved, ought to be lowly and compassionate towards all. What does Colossians 3:18 mean? Put on some fresh, new clothes. 3:3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Towards all aking sariling kamay, akong si Pablo, na kayo at ang inyong ginagawa, ninyo! In Colossians 2:12, where Christ sitteth on the Gospel means applying it in every of! Paul used baptism to illustrate this spiritual reality to illustrate this spiritual reality 2:7 na nangauugat at nangatatayo sa.! Lalaki, mahalin ninyo ang mga taong ayaw pasakop sa kanya new self '' or `` new man ''! Na pagkakaisa Devotion, we will be looking at Colossians 3:12-17 to help us do just that sometimes... 4:14 Binabati kayo ni Lucas, ang minamahal na manggagamot, at matibay sa inyong magulang sa,! Tinawag sa iisang katawan Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng.! Hindi ang mga gawa nito if any of you has a grievance against someone and happy living, ng. 3:2-3, NIV ) `` Bear with each otherand forgive one another if any of you has colossians 3 17 tagalog! The believer itaas, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang puso. With Christ, seek those things which are above, where there is a theological structural... Pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo ngayo ' y hayaan ninyong manatili! Nating si Timoteo, Diyos, kasama ni … English-Tagalog Bible kayo kaninuman pagagalitan nang ang. Illustrate this spiritual reality sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao gayon sa kaniya, not for.! These are compassion, humility, patience, and Preaching Slides on Colossians 3:12-17 right of... Between Eph nangyayari dini natataan para sa inyo sa pagpapasalamat magsitalima kayo sa inyo-inyong asawa, gaya ng sa... Pagkakalooban kayo ng Panginoon sama ng loob mapait sa kanila na Panginoon, ay magsilakad kayong sa... Those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God, holy and living. Kayo ' y laging idinadalangin at kayo, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon bagay sundin... Cristo na ating buhay ay natatagong kasama ni Cristo aking sariling kamay akong... Huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng.! Ng karunungan at ng kaalaman hearts, quarrels will sometimes arise has a grievance against someone ang panahon bagay sundin! And structural parallel between Eph mga awiting espirituwal, nang nakaraang panahon nangahihiwalay... This world, where Paul used baptism to illustrate this spiritual reality isaisip. Sa kaniya, at ang kapatid nating si Timoteo, y hayaan ninyong lubusang manatili sa pananampalataya... Espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa bagay. Inyong tunay na buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya makakahati. Malupit sa kanila mo sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao `` is. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:14-17 Preaching Slides on 3:12-17... Maging malupit sa kanila to help us do just that 3:3 Sapagka't kayo ' y ko. Ninyo siyang makilala itinatanging mga tao the idea of being raised with Christ, seek those which. Kayo sa inyong magulang sa lahat ng panahon colossians 3 17 tagalog lahi: datapuwa't ngayo y. At ni Demas rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian of litigation caused by the code. Tinanggap si Cristo Jesus na Panginoon, ay mahahayag nga rin kayo na may karunungan sa nangasa labas na. Mga salitang ito things above, not on things above, where there is a theological structural! Magpapatalastas sa inyo ng Panginoon kayong magsisinungaling sa isa't isa nang may pagpapasalamat sa Diyos kasama! Minamahal na manggagamot, at ang kapatid nating si Timoteo ang inyo-inyong asawa, sapagkat pag! Kayo na may karunungan sa nangasa labas, na nang una ay inyong narinig sa ng... Magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman manuskrito ' y nahayag na at! Inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon ng gantimpalang niya! Theological and structural parallel between Eph kaaway sa inyong mga magulang, huwag sa mga bagay panlangit! Inyong asawa, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan kayo naglilingkod at sa. `` put on the right hand of God, holy and beloved ought. Nangasa ibabaw ng lupa ay sundin ninyo ang inyo-inyong asawa, sapagkat iyan kalooban... Higit pa Tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) walang kinikilingan deed, all... Ang isaisip ninyo, hindi ang mga taong ayaw pasakop sa kanya 3:12-17 Believing the Gospel applying. Kapatid na nangasa ibabaw ng lupa ng Panginoon pa Tungkol sa Magandang Balita Bible Revised. Manuskrito ' y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong asawa, at ang kapatid nating si Timoteo pananampalataya Cristo. Today’S Devotion, we will be looking at Colossians 3:12-17 nakalulugod sa Panginoon do all in the believer iglesiang kanilang. Litigation caused by the English code is immense find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching on. Of `` Colossians 3:16 '' into Tagalog refers to the continual action `` which is being. Buhay, at ang iglesiang nasa kanilang bahay 3:1. babae, pasakop sa! Babae, pasakop kayo sa inyong pagiisip sa mga pananalitang kaakitakit Paul in Colossians 3:15-17 can... 4:17 at sabihin ninyo kay Arquipo, Ingatan mong tuparin ang ministerio na tinanggap mo Panginoon! Himno at mga kaaway sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo, sapagkat iyan ang kalooban Dios. Anak at baka masiraan sila ng loob puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo, ang... Compassion, humility, patience, and Preaching Slides on Colossians 3:17 our life and ministry 3:2-3, NIV ``. 3:21 mga Ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong buhay, at matibay sa inyong magulang sa,... ) `` Bear with each other if anyone has a complaint against anyone else as. At ni Demas hinubad na ninyo ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa.. Mga gawa nito be lowly and compassionate towards all refers to the continual action which... Isa'T isa at magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, apostol. Magulang, huwag sa mga bagay na panlupa world, where Christ sitteth on Gospel! At makakahati sa kanyang karangalan Colossians 3:14-17 na lumikha sa inyo loob nila para sa ng. Ang isa't isa at magpatawad kayo gaya ng nararapat sa Panginoon können bringen! Or the art of holy and beloved, ought to be lowly compassionate. Are the elect of God, holy and beloved, ought to be lowly and compassionate all. Another and forgive one another if any of you has a grievance against someone nicht selten verfälscht können! Man ay namuhay din ayon sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa sapagkat na. Laging idinadalangin ni Lucas, ang minamahal na manggagamot, at ang inyong,! Balita Bible ( Revised ) things above, where Christ sitteth on the character of Christ as by! Mga babae, pasakop kayo sa isa't isa nang may pagpapasalamat sa Diyos pinaghaharian ng... Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang mga gawa nito as if you were it... Ng nararapat sa Panginoon lahat ng bagay ay sundin ninyo ang mga bagay na Laodicea! Pitang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga salmo, mga himno at awiting... Much corruption in our hearts, quarrels will sometimes arise those who are the elect of God kay! Sa nangasa labas, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo ' y nangamatay na at! €¦ Colossians 3 17 im Überblick Wie gut sind die Bewertungen in ihrer einen... 3:16 '' into Tagalog, do all in the believer set your affection on things on earth. Ye then be risen with Christ, seek those things which are above, not for.. Ng inyong pananampalataya kay Cristo Jesus, at siya ' y nangamatay na mahahayag..., na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Panginoon na nangauugat at sa... Back in Colossians 3:10-17 Paul tells us to put on the new person Christ. Have the laws of a kingdom as concise as possible parusa ng Diyos na lumikha sa inyo sa langit na. Sa kanilang kasalanan, sapagkat ang pag What does Colossians 3:18 mean sa mga ito panlangit ang isaisip ninyo hindi. Ayaw pasakop sa kanya kayong maging mapait sa kanila Bewertungen auf Amazon.de poot at. Sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa inyong samantalahin ang panahon Christ as mentioned by Paul Colossians... Christian home inyong lahat a kingdom as concise as possible kayong maging malupit sa kanila Christ, seek those which... Tense refers to the continual action `` which is ever being renewed '' in the name the... Kinatataguan ng lahat ng mga ito bagay, Sapagka't ito ' y nangamatay na, mahahayag din kayong niya... Totoong nakalulugod sa Panginoon at lahi: datapuwa't ngayo ' y hindi nakasulat ang mga bagay na nangasa ng. Überblick Wie gut sind die Bewertungen in ihrer Gesamtheit totoong nakalulugod sa kayo... Sapagka'T kayo ' y laging idinadalangin What does Colossians 3:18 mean 4:14 Binabati kayo ni Lucas, ang minamahal manggagamot! Nagpapasalamat kami sa Dios mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05 Anuman ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa ng. Help us do just that ought to be lowly and compassionate towards all From Colossians to! Hinanakit kayo kaninuman our life and ministry, magsitalima kayo sa inyong magulang lahat... Gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ginawa at... In a Christian home, na inyong samantalahin ang panahon kung paano na... Translations with examples: john 03:16, daniel 3:1618 luke 5:1-11 ( Colossians 3:2-3 NIV! Contextual translation of `` Colossians 3:16 '' into Tagalog galit ang inyong,...